قیمت روز میلگرد کیان فولاد ابهر
کیان فولاد ابهر /25آبان 1399
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 کیان فولاد ابهر /25آبان 1399 شاخه 12 متری 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 129000 ۱۳:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
میلگرد 10 کیان فولاد ابهر /25آبان 1399 شاخه 12 متری 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 117000 ۱۳:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
میلگرد 12 کیان فولاد ابهر /25آبان 1399 شاخه 12 متری 12 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 117000 ۱۳:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
میلگرد 14 کیان فولاد ابهر /25آبان 1399 شاخه 12 متری 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 114000 ۱۳:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
میلگرد 16 کیان فولاد ابهر /25آبان 1399 شاخه 12 متری 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 114000 ۱۳:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
میلگرد 18 کیان فولاد ابهر /25آبان 1399 شاخه 12 متری 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 114000 ۱۳:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
میلگرد 20 کیان فولاد ابهر /25آبان 1399 شاخه 12 متری 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 114000 ۱۳:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
میلگرد 22 کیان فولاد ابهر /25آبان 1399 شاخه 12 متری 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 114000 ۱۳:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
میلگرد 25 کیان فولاد ابهر /25آبان 1399 شاخه 12 متری 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 114000 ۱۳:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
میلگرد 28 کیان فولاد ابهر /25آبان 1399 شاخه 12 متری 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 114000 ۱۳:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
کیان فولاد ابهر /17آبان 1399
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 کیان فولاد ابهر /17آبان 1399 شاخه 12 متری 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 135000 ۱۲:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
میلگرد 10 کیان فولاد ابهر /17آبان 1399 شاخه 12 متری 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 125000 ۱۲:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
میلگرد 12 کیان فولاد ابهر /17آبان 1399 شاخه 12 متری 12 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 125500 ۱۲:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
میلگرد 14 کیان فولاد ابهر /17آبان 1399 شاخه 12 متری 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 125000 ۱۲:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
میلگرد 16 کیان فولاد ابهر /17آبان 1399 شاخه 12 متری 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 125000 ۱۲:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
میلگرد 18 کیان فولاد ابهر /17آبان 1399 شاخه 12 متری 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 125000 ۱۲:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
میلگرد 20 کیان فولاد ابهر /17آبان 1399 شاخه 12 متری 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 125000 ۱۲:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
میلگرد 22 کیان فولاد ابهر /17آبان 1399 شاخه 12 متری 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 125000 ۱۲:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
میلگرد 25 کیان فولاد ابهر /17آبان 1399 شاخه 12 متری 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 125000 ۱۲:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
میلگرد 28 کیان فولاد ابهر /17آبان 1399 شاخه 12 متری 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 125000 ۱۲:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
کیان فولاد ابهر /07 آبان 1399
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 کیان فولاد ابهر /07 آبان 1399 شاخه 12 متری 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۲:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
میلگرد 10 کیان فولاد ابهر /07 آبان 1399 شاخه 12 متری 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 124000 ۱۲:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
میلگرد 12 کیان فولاد ابهر /07 آبان 1399 شاخه 12 متری 12 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 124500 ۱۲:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
میلگرد 14 کیان فولاد ابهر /07 آبان 1399 شاخه 12 متری 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 123000 ۱۲:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
میلگرد 16 کیان فولاد ابهر /07 آبان 1399 شاخه 12 متری 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 123000 ۱۲:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
میلگرد 18 کیان فولاد ابهر /07 آبان 1399 شاخه 12 متری 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 123000 ۱۲:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
میلگرد 20 کیان فولاد ابهر /07 آبان 1399 شاخه 12 متری 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 123000 ۱۲:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
میلگرد 22 کیان فولاد ابهر /07 آبان 1399 شاخه 12 متری 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 123000 ۱۲:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
میلگرد 25 کیان فولاد ابهر /07 آبان 1399 شاخه 12 متری 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 123000 ۱۲:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
میلگرد 28 کیان فولاد ابهر /07 آبان 1399 شاخه 12 متری 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 123000 ۱۲:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
کیان فولاد ابهر /05 آبان 1399
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 کیان فولاد ابهر /05 آبان 1399 شاخه 12 متری 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۲:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
میلگرد 10 کیان فولاد ابهر /05 آبان 1399 شاخه 12 متری 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 126500 ۱۲:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
میلگرد 12 کیان فولاد ابهر /05 آبان 1399 شاخه 12 متری 12 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۲:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
میلگرد 14 کیان فولاد ابهر /05 آبان 1399 شاخه 12 متری 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 126000 ۱۲:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
میلگرد 16 کیان فولاد ابهر /05 آبان 1399 شاخه 12 متری 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 126000 ۱۲:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
میلگرد 18 کیان فولاد ابهر /05 آبان 1399 شاخه 12 متری 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 126000 ۱۲:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
میلگرد 20 کیان فولاد ابهر /05 آبان 1399 شاخه 12 متری 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 126000 ۱۲:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
میلگرد 22 کیان فولاد ابهر /05 آبان 1399 شاخه 12 متری 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 126000 ۱۲:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
میلگرد 25 کیان فولاد ابهر /05 آبان 1399 شاخه 12 متری 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 126000 ۱۲:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
میلگرد 28 کیان فولاد ابهر /05 آبان 1399 شاخه 12 متری 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 126000 ۱۲:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
کیان فولاد ابهر /03 آبان 1399
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 کیان فولاد ابهر /03 آبان 1399 شاخه 12 متری 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۲:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
میلگرد 10 کیان فولاد ابهر /03 آبان 1399 شاخه 12 متری 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۲:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
میلگرد 12 کیان فولاد ابهر /03 آبان 1399 شاخه 12 متری 12 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 127500 ۱۲:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
میلگرد 14 کیان فولاد ابهر /03 آبان 1399 شاخه 12 متری 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 126000 ۱۲:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
میلگرد 16 کیان فولاد ابهر /03 آبان 1399 شاخه 12 متری 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 126000 ۱۲:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
میلگرد 18 کیان فولاد ابهر /03 آبان 1399 شاخه 12 متری 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 126000 ۱۲:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
میلگرد 20 کیان فولاد ابهر /03 آبان 1399 شاخه 12 متری 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 126000 ۱۲:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
میلگرد 22 کیان فولاد ابهر /03 آبان 1399 شاخه 12 متری 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 126000 ۱۲:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
میلگرد 25 کیان فولاد ابهر /03 آبان 1399 شاخه 12 متری 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 126000 ۱۲:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
میلگرد 28 کیان فولاد ابهر /03 آبان 1399 شاخه 12 متری 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 126000 ۱۲:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
کیان فولاد ابهر /30 مهر1399
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 کیان فولاد ابهر /30 مهر1399 شاخه 12 متری 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
میلگرد 10 کیان فولاد ابهر /30 مهر1399 شاخه 12 متری 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 124000 ۱۱:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
میلگرد 12 کیان فولاد ابهر /30 مهر1399 شاخه 12 متری 12 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 124000 ۱۱:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
میلگرد 14 کیان فولاد ابهر /30 مهر1399 شاخه 12 متری 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 124000 ۱۱:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
میلگرد 16 کیان فولاد ابهر /30 مهر1399 شاخه 12 متری 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 124000 ۱۱:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
میلگرد 18 کیان فولاد ابهر /30 مهر1399 شاخه 12 متری 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 124000 ۱۱:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
میلگرد 20 کیان فولاد ابهر /30 مهر1399 شاخه 12 متری 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 124000 ۱۱:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
میلگرد 22 کیان فولاد ابهر /30 مهر1399 شاخه 12 متری 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 124000 ۱۱:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
میلگرد 25 کیان فولاد ابهر /30 مهر1399 شاخه 12 متری 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 124000 ۱۱:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
میلگرد 28 کیان فولاد ابهر /30 مهر1399 شاخه 12 متری 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 124000 ۱۱:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰