قیمت روز میلگرد پرشین فولاد
پرشین فولاد/22 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 10 پرشین فولاد/22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 142000 ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 12 پرشین فولاد/22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 14 پرشین فولاد/22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 16 پرشین فولاد/22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 18 پرشین فولاد/22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 20 پرشین فولاد/22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 22 پرشین فولاد/22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 25 پرشین فولاد/22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 28 پرشین فولاد/22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 32 پرشین فولاد/22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
پرشین فولاد/21 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 10 پرشین فولاد/21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 142000 ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 12 پرشین فولاد/21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 14 پرشین فولاد/21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 16 پرشین فولاد/21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 18 پرشین فولاد/21 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 20 پرشین فولاد/21 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 22 پرشین فولاد/21 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 25 پرشین فولاد/21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 28 پرشین فولاد/21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 32 پرشین فولاد/21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
پرشین فولاد/20 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 10 پرشین فولاد/20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 142000 ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 12 پرشین فولاد/20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 14 پرشین فولاد/20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 16 پرشین فولاد/20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 18 پرشین فولاد/20 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 20 پرشین فولاد/20 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 22 پرشین فولاد/20 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 25 پرشین فولاد/20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 28 پرشین فولاد/20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 32 پرشین فولاد/20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
پرشین فولاد/19 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 10 پرشین فولاد/19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 142000 ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 12 پرشین فولاد/19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 14 پرشین فولاد/19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 16 پرشین فولاد/19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 18 پرشین فولاد/19 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 20 پرشین فولاد/19 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 22 پرشین فولاد/19 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 25 پرشین فولاد/19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 28 پرشین فولاد/19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 32 پرشین فولاد/19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
پرشین فولاد/18 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 10 پرشین فولاد/18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 142000 ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 12 پرشین فولاد/18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 14 پرشین فولاد/18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 16 پرشین فولاد/18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 18 پرشین فولاد/18 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 20 پرشین فولاد/18 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 22 پرشین فولاد/18 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 25 پرشین فولاد/18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 28 پرشین فولاد/18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 32 پرشین فولاد/18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
پرشین فولاد/16 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 10 پرشین فولاد/16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 142000 ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 12 پرشین فولاد/16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 14 پرشین فولاد/16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 16 پرشین فولاد/16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 18 پرشین فولاد/16 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 20 پرشین فولاد/16 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 22 پرشین فولاد/16 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 25 پرشین فولاد/16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 28 پرشین فولاد/16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 32 پرشین فولاد/16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
پرشین فولاد/15 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 10 پرشین فولاد/15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 142000 ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 12 پرشین فولاد/15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 14 پرشین فولاد/15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 16 پرشین فولاد/15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 18 پرشین فولاد/15 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 20 پرشین فولاد/15 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 22 پرشین فولاد/15 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 25 پرشین فولاد/15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 28 پرشین فولاد/15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 32 پرشین فولاد/15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
پرشین فولاد/13 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 10 پرشین فولاد/13 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 142000 ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد 12 پرشین فولاد/13 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد 14 پرشین فولاد/13 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد 16 پرشین فولاد/13 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد 18 پرشین فولاد/13 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد 20 پرشین فولاد/13 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد 22 پرشین فولاد/13 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد 25 پرشین فولاد/13 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد 28 پرشین فولاد/13 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد 32 پرشین فولاد/13 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
پرشین فولاد/12 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 10 پرشین فولاد/12 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 142000 ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
میلگرد 12 پرشین فولاد/12 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
میلگرد 14 پرشین فولاد/12 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
میلگرد 16 پرشین فولاد/12 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
میلگرد 18 پرشین فولاد/12 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
میلگرد 20 پرشین فولاد/12 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
میلگرد 22 پرشین فولاد/12 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
میلگرد 25 پرشین فولاد/12 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
میلگرد 28 پرشین فولاد/12 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
میلگرد 32 پرشین فولاد/12 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
پرشین فولاد/11 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 10 پرشین فولاد/11 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 141500 ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
میلگرد 12 پرشین فولاد/11 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 139500 ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
میلگرد 14 پرشین فولاد/11 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
میلگرد 16 پرشین فولاد/11 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137500 ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
میلگرد 18 پرشین فولاد/11 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 137500 ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
میلگرد 20 پرشین فولاد/11 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 137500 ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
میلگرد 22 پرشین فولاد/11 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 137500 ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
میلگرد 25 پرشین فولاد/11 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137500 ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
میلگرد 28 پرشین فولاد/11 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
میلگرد 32 پرشین فولاد/11 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱