قیمت روز میلگرد فولاد نیشابور
فولاد نیشابور
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۱۴ فولاد نیشابور شاخه ۱۲ متری ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۱۸۳۵۰ ۱۹:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
میلگرد ۱۶ فولاد نیشابور شاخه ۱۲ متری ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۱۸۳۵۰ ۱۹:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
میلگرد ۱۸ فولاد نیشابور شاخه ۱۲ متری ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۱۸۳۵۰ ۱۷:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
میلگرد ۲۰ فولاد نیشابور شاخه ۱۲ متری ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۱۸۳۵۰ ۱۸:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
میلگرد ۲۲ فولاد نیشابور شاخه ۱۲ متری ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۱۸۳۵۰ ۱۹:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
میلگرد ۲۵ فولاد نیشابور شاخه ۱۲ متری ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۱۸۳۵۰ ۱۹:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
میلگرد ۲۸ فولاد نیشابور شاخه ۱۲ متری ۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۱۸۳۵۰ ۱۹:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲