قیمت روز میلگرد فولاد میانه
فولاد میانه /27 دی 1399
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۱۰ فولاد میانه /27 دی 1399 شاخه ۱۲ متری ۱۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۲:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
میلگرد ۱۲ فولاد میانه /27 دی 1399 شاخه ۱۲ متری ۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۲:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
میلگرد ۱۴ فولاد میانه /27 دی 1399 شاخه ۱۲ متری ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 128000 ۱۲:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
میلگرد ۱۶ فولاد میانه /27 دی 1399 شاخه ۱۲ متری ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 128000 ۱۲:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
میلگرد ۱۸ فولاد میانه /27 دی 1399 شاخه ۱۲ متری ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 128000 ۱۲:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
میلگرد ۲۰ فولاد میانه /27 دی 1399 شاخه ۱۲ متری ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 128000 ۱۲:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
میلگرد ۲۲ فولاد میانه /27 دی 1399 شاخه ۱۲ متری ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 128000 ۱۲:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
میلگرد ۲۵ فولاد میانه /27 دی 1399 شاخه ۱۲ متری ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 00000 ۱۲:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
میلگرد ۲۸ فولاد میانه /27 دی 1399 شاخه ۱۲ متری ۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 128000 ۱۲:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
میلگرد 32 فولاد میانه /27 دی 1399 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 128000 ۱۲:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
فولاد میانه /21مهر1399
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۱۰ فولاد میانه /21مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۱۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۱:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
میلگرد ۱۲ فولاد میانه /21مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۱:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
میلگرد ۱۴ فولاد میانه /21مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 131600 ۱۱:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
میلگرد ۱۶ فولاد میانه /21مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 00000 ۱۱:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
میلگرد ۱۸ فولاد میانه /21مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 131600 ۱۱:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
میلگرد ۲۰ فولاد میانه /21مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 00000 ۱۱:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
میلگرد ۲۲ فولاد میانه /21مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۱:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
میلگرد ۲۵ فولاد میانه /21مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 00000 ۱۱:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
میلگرد ۲۸ فولاد میانه /21مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 131600 ۱۱:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
میلگرد 32 فولاد میانه /21مهر1399 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 131600 ۱۱:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
فولاد میانه /15مهر1399
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۱۰ فولاد میانه /15مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۱۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
میلگرد ۱۲ فولاد میانه /15مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
میلگرد ۱۴ فولاد میانه /15مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
میلگرد ۱۶ فولاد میانه /15مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 126800 ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
میلگرد ۱۸ فولاد میانه /15مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 00000 ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
میلگرد ۲۰ فولاد میانه /15مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 00000 ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
میلگرد ۲۲ فولاد میانه /15مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
میلگرد ۲۵ فولاد میانه /15مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 00000 ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
میلگرد ۲۸ فولاد میانه /15مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 126800 ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
میلگرد 32 فولاد میانه /15مهر1399 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 126800 ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
فولاد میانه /7مهر1399
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۱۰ فولاد میانه /7مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۱۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
میلگرد ۱۲ فولاد میانه /7مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
میلگرد ۱۴ فولاد میانه /7مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
میلگرد ۱۶ فولاد میانه /7مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
میلگرد ۱۸ فولاد میانه /7مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 124900 ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
میلگرد ۲۰ فولاد میانه /7مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 124900 ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
میلگرد ۲۲ فولاد میانه /7مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
میلگرد ۲۵ فولاد میانه /7مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 124900 ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
میلگرد ۲۸ فولاد میانه /7مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 124900 ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
میلگرد 32 فولاد میانه /7مهر1399 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 124900 ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
فولاد میانه /3مهر1399
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۱۰ فولاد میانه /3مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۱۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۱:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
میلگرد ۱۲ فولاد میانه /3مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۱:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
میلگرد ۱۴ فولاد میانه /3مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۱:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
میلگرد ۱۶ فولاد میانه /3مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۱:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
میلگرد ۱۸ فولاد میانه /3مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۱:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
میلگرد ۲۰ فولاد میانه /3مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 119100 ۱۱:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
میلگرد ۲۲ فولاد میانه /3مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۱:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
میلگرد ۲۵ فولاد میانه /3مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 119100 ۱۱:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
میلگرد ۲۸ فولاد میانه /3مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 119100 ۱۱:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
میلگرد 32 فولاد میانه /3مهر1399 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 119100 ۱۱:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
فولاد میانه /2مهر1399
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۱۰ فولاد میانه /2مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۱۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۲:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
میلگرد ۱۲ فولاد میانه /2مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۲:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
میلگرد ۱۴ فولاد میانه /2مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۲:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
میلگرد ۱۶ فولاد میانه /2مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۲:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
میلگرد ۱۸ فولاد میانه /2مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۲:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
میلگرد ۲۰ فولاد میانه /2مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 119100 ۱۲:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
میلگرد ۲۲ فولاد میانه /2مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۲:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
میلگرد ۲۵ فولاد میانه /2مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 119100 ۱۲:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
میلگرد ۲۸ فولاد میانه /2مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 119100 ۱۲:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
میلگرد 32 فولاد میانه /2مهر1399 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 119100 ۱۲:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
فولاد میانه /1مهر1399
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۱۰ فولاد میانه /1مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۱۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۱:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
میلگرد ۱۲ فولاد میانه /1مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۱:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
میلگرد ۱۴ فولاد میانه /1مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۱:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
میلگرد ۱۶ فولاد میانه /1مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۱:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
میلگرد ۱۸ فولاد میانه /1مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۱:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
میلگرد ۲۰ فولاد میانه /1مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 119100 ۱۱:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
میلگرد ۲۲ فولاد میانه /1مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۱:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
میلگرد ۲۵ فولاد میانه /1مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 119100 ۱۱:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
میلگرد ۲۸ فولاد میانه /1مهر1399 شاخه ۱۲ متری ۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 119100 ۱۱:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
میلگرد 32 فولاد میانه /1مهر1399 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 119100 ۱۱:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
فولاد میانه /31 شهریور1399
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۱۰ فولاد میانه /31 شهریور1399 شاخه ۱۲ متری ۱۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۱:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
میلگرد ۱۲ فولاد میانه /31 شهریور1399 شاخه ۱۲ متری ۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۱:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
میلگرد ۱۴ فولاد میانه /31 شهریور1399 شاخه ۱۲ متری ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۱:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
میلگرد ۱۶ فولاد میانه /31 شهریور1399 شاخه ۱۲ متری ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۱:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
میلگرد ۱۸ فولاد میانه /31 شهریور1399 شاخه ۱۲ متری ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۱:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
میلگرد ۲۰ فولاد میانه /31 شهریور1399 شاخه ۱۲ متری ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 119100 ۱۱:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
میلگرد ۲۲ فولاد میانه /31 شهریور1399 شاخه ۱۲ متری ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۱:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
میلگرد ۲۵ فولاد میانه /31 شهریور1399 شاخه ۱۲ متری ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 119100 ۱۱:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
میلگرد ۲۸ فولاد میانه /31 شهریور1399 شاخه ۱۲ متری ۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 119100 ۱۱:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
میلگرد 32 فولاد میانه /31 شهریور1399 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 119100 ۱۱:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
فولاد میانه /30 شهریور1399
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۱۰ فولاد میانه /30 شهریور1399 شاخه ۱۲ متری ۱۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۴:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
میلگرد ۱۲ فولاد میانه /30 شهریور1399 شاخه ۱۲ متری ۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۴:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
میلگرد ۱۴ فولاد میانه /30 شهریور1399 شاخه ۱۲ متری ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 117500 ۱۴:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
میلگرد ۱۶ فولاد میانه /30 شهریور1399 شاخه ۱۲ متری ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 117500 ۱۴:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
میلگرد ۱۸ فولاد میانه /30 شهریور1399 شاخه ۱۲ متری ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۴:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
میلگرد ۲۰ فولاد میانه /30 شهریور1399 شاخه ۱۲ متری ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 117500 ۱۴:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
میلگرد ۲۲ فولاد میانه /30 شهریور1399 شاخه ۱۲ متری ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 117500 ۱۴:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
میلگرد ۲۵ فولاد میانه /30 شهریور1399 شاخه ۱۲ متری ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 00000 ۱۴:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
میلگرد ۲۸ فولاد میانه /30 شهریور1399 شاخه ۱۲ متری ۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 117500 ۱۴:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
میلگرد 32 فولاد میانه /30 شهریور1399 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 117500 ۱۴:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
فولاد میانه /27 شهریور1399
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۱۰ فولاد میانه /27 شهریور1399 شاخه ۱۲ متری ۱۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۰:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۷
میلگرد ۱۲ فولاد میانه /27 شهریور1399 شاخه ۱۲ متری ۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۰:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۷
میلگرد ۱۴ فولاد میانه /27 شهریور1399 شاخه ۱۲ متری ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۰:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۷
میلگرد ۱۶ فولاد میانه /27 شهریور1399 شاخه ۱۲ متری ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 118200 ۱۰:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۷
میلگرد ۱۸ فولاد میانه /27 شهریور1399 شاخه ۱۲ متری ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۰:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۷
میلگرد ۲۰ فولاد میانه /27 شهریور1399 شاخه ۱۲ متری ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۰:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۷
میلگرد ۲۲ فولاد میانه /27 شهریور1399 شاخه ۱۲ متری ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 00000 ۱۰:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۷
میلگرد ۲۵ فولاد میانه /27 شهریور1399 شاخه ۱۲ متری ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 00000 ۱۰:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۷
میلگرد ۲۸ فولاد میانه /27 شهریور1399 شاخه ۱۲ متری ۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 118200 ۱۰:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۷
میلگرد 32 فولاد میانه /27 شهریور1399 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 118200 ۱۰:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۷