قیمت روز میلگرد فولاد فایکو
فولاد آناهیتا گیلان /22 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۸ فولاد آناهیتا گیلان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ مترین ۸ شاخه ۱۲ مترین A2 کارخانه کیلوگرم 144000 ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 10 فولاد آناهیتا گیلان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 142000 ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۱۲ فولاد آناهیتا گیلان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۲ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۱۴ فولاد آناهیتا گیلان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۱۶ فولاد آناهیتا گیلان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۱۸ فولاد آناهیتا گیلان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۲۰ فولاد آناهیتا گیلان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۲۲ فولاد آناهیتا گیلان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۲۵ فولاد آناهیتا گیلان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 28 فولاد آناهیتا گیلان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 32 فولاد آناهیتا گیلان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
فولاد آناهیتا گیلان /21 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۸ فولاد آناهیتا گیلان /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ مترین ۸ شاخه ۱۲ مترین A2 کارخانه کیلوگرم 142000 ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 10 فولاد آناهیتا گیلان /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد ۱۲ فولاد آناهیتا گیلان /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۲ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد ۱۴ فولاد آناهیتا گیلان /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد ۱۶ فولاد آناهیتا گیلان /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد ۱۸ فولاد آناهیتا گیلان /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد ۲۰ فولاد آناهیتا گیلان /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد ۲۲ فولاد آناهیتا گیلان /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد ۲۵ فولاد آناهیتا گیلان /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 28 فولاد آناهیتا گیلان /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 32 فولاد آناهیتا گیلان /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
فولاد آناهیتا گیلان /20 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۸ فولاد آناهیتا گیلان /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ مترین ۸ شاخه ۱۲ مترین A2 کارخانه کیلوگرم 142000 ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 10 فولاد آناهیتا گیلان /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد ۱۲ فولاد آناهیتا گیلان /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۲ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد ۱۴ فولاد آناهیتا گیلان /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد ۱۶ فولاد آناهیتا گیلان /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد ۱۸ فولاد آناهیتا گیلان /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد ۲۰ فولاد آناهیتا گیلان /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد ۲۲ فولاد آناهیتا گیلان /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد ۲۵ فولاد آناهیتا گیلان /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 28 فولاد آناهیتا گیلان /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 32 فولاد آناهیتا گیلان /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
فولاد آناهیتا گیلان /19 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۸ فولاد آناهیتا گیلان /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ مترین ۸ شاخه ۱۲ مترین A2 کارخانه کیلوگرم 142000 ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 10 فولاد آناهیتا گیلان /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد ۱۲ فولاد آناهیتا گیلان /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۲ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد ۱۴ فولاد آناهیتا گیلان /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد ۱۶ فولاد آناهیتا گیلان /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد ۱۸ فولاد آناهیتا گیلان /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد ۲۰ فولاد آناهیتا گیلان /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد ۲۲ فولاد آناهیتا گیلان /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد ۲۵ فولاد آناهیتا گیلان /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 28 فولاد آناهیتا گیلان /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 32 فولاد آناهیتا گیلان /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
فولاد آناهیتا گیلان /18 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۸ فولاد آناهیتا گیلان /18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ مترین ۸ شاخه ۱۲ مترین A2 کارخانه کیلوگرم 142000 ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 10 فولاد آناهیتا گیلان /18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد ۱۲ فولاد آناهیتا گیلان /18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۲ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد ۱۴ فولاد آناهیتا گیلان /18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد ۱۶ فولاد آناهیتا گیلان /18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد ۱۸ فولاد آناهیتا گیلان /18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد ۲۰ فولاد آناهیتا گیلان /18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد ۲۲ فولاد آناهیتا گیلان /18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد ۲۵ فولاد آناهیتا گیلان /18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 28 فولاد آناهیتا گیلان /18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 32 فولاد آناهیتا گیلان /18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
فولاد آناهیتا گیلان /16 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۸ فولاد آناهیتا گیلان /16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ مترین ۸ شاخه ۱۲ مترین A2 کارخانه کیلوگرم 142000 ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 10 فولاد آناهیتا گیلان /16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد ۱۲ فولاد آناهیتا گیلان /16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۲ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد ۱۴ فولاد آناهیتا گیلان /16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد ۱۶ فولاد آناهیتا گیلان /16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد ۱۸ فولاد آناهیتا گیلان /16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد ۲۰ فولاد آناهیتا گیلان /16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد ۲۲ فولاد آناهیتا گیلان /16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد ۲۵ فولاد آناهیتا گیلان /16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 28 فولاد آناهیتا گیلان /16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 32 فولاد آناهیتا گیلان /16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
فولاد آناهیتا گیلان /15 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۸ فولاد آناهیتا گیلان /15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ مترین ۸ شاخه ۱۲ مترین A2 کارخانه کیلوگرم 144000 ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 10 فولاد آناهیتا گیلان /15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 142000 ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد ۱۲ فولاد آناهیتا گیلان /15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۲ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد ۱۴ فولاد آناهیتا گیلان /15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد ۱۶ فولاد آناهیتا گیلان /15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد ۱۸ فولاد آناهیتا گیلان /15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد ۲۰ فولاد آناهیتا گیلان /15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد ۲۲ فولاد آناهیتا گیلان /15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد ۲۵ فولاد آناهیتا گیلان /15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 28 فولاد آناهیتا گیلان /15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 32 فولاد آناهیتا گیلان /15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
فولاد آناهیتا گیلان /13 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۸ فولاد آناهیتا گیلان /13 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ مترین ۸ شاخه ۱۲ مترین A2 کارخانه کیلوگرم 147000 ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد 10 فولاد آناهیتا گیلان /13 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 145000 ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد ۱۲ فولاد آناهیتا گیلان /13 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۲ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 143000 ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد ۱۴ فولاد آناهیتا گیلان /13 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143000 ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد ۱۶ فولاد آناهیتا گیلان /13 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143000 ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد ۱۸ فولاد آناهیتا گیلان /13 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143000 ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد ۲۰ فولاد آناهیتا گیلان /13 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143000 ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد ۲۲ فولاد آناهیتا گیلان /13 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143000 ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد ۲۵ فولاد آناهیتا گیلان /13 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143000 ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد 28 فولاد آناهیتا گیلان /13 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143000 ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد 32 فولاد آناهیتا گیلان /13 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143000 ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
فولاد آناهیتا گیلان /12 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۸ فولاد آناهیتا گیلان /12 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ مترین ۸ شاخه ۱۲ مترین A2 کارخانه کیلوگرم 147000 ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
میلگرد 10 فولاد آناهیتا گیلان /12 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 145000 ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
میلگرد ۱۲ فولاد آناهیتا گیلان /12 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۲ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 143000 ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
میلگرد ۱۴ فولاد آناهیتا گیلان /12 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143000 ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
میلگرد ۱۶ فولاد آناهیتا گیلان /12 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143000 ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
میلگرد ۱۸ فولاد آناهیتا گیلان /12 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143000 ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
میلگرد ۲۰ فولاد آناهیتا گیلان /12 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143000 ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
میلگرد ۲۲ فولاد آناهیتا گیلان /12 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143000 ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
میلگرد ۲۵ فولاد آناهیتا گیلان /12 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143000 ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
میلگرد 28 فولاد آناهیتا گیلان /12 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143000 ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
میلگرد 32 فولاد آناهیتا گیلان /12 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143000 ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
فولاد آناهیتا گیلان /11 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۸ فولاد آناهیتا گیلان /11 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ مترین ۸ شاخه ۱۲ مترین A2 کارخانه کیلوگرم 147000 ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
میلگرد 10 فولاد آناهیتا گیلان /11 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 145000 ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
میلگرد ۱۲ فولاد آناهیتا گیلان /11 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۲ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 143000 ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
میلگرد ۱۴ فولاد آناهیتا گیلان /11 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143000 ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
میلگرد ۱۶ فولاد آناهیتا گیلان /11 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143000 ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
میلگرد ۱۸ فولاد آناهیتا گیلان /11 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143000 ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
میلگرد ۲۰ فولاد آناهیتا گیلان /11 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143000 ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
میلگرد ۲۲ فولاد آناهیتا گیلان /11 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143000 ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
میلگرد ۲۵ فولاد آناهیتا گیلان /11 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143000 ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
میلگرد 28 فولاد آناهیتا گیلان /11 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143000 ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
میلگرد 32 فولاد آناهیتا گیلان /11 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143000 ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱