قیمت روز میلگرد فولاد ظفر بناب
فولاد ظفر بناب /22 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولاد ظفر بناب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 146000 ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 10 فولاد ظفر بناب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 144000 ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 12 فولاد ظفر بناب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 12 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 144000 ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 14 فولاد ظفر بناب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 16 فولاد ظفر بناب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 18 فولاد ظفر بناب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 20 فولاد ظفر بناب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 22 فولاد ظفر بناب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 25 فولاد ظفر بناب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 28 فولاد ظفر بناب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
فولاد ظفر بناب /21 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولاد ظفر بناب /21 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 145000 ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 10 فولاد ظفر بناب /21 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 143000 ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 12 فولاد ظفر بناب /21 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 12 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 143000 ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 14 فولاد ظفر بناب /21 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 16 فولاد ظفر بناب /21 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 18 فولاد ظفر بناب /21 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 20 فولاد ظفر بناب /21 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 22 فولاد ظفر بناب /21 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 25 فولاد ظفر بناب /21 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 28 فولاد ظفر بناب /21 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
فولاد ظفر بناب /20 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولاد ظفر بناب /20 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 144500 ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 10 فولاد ظفر بناب /20 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 142500 ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 12 فولاد ظفر بناب /20 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 12 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 142500 ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 14 فولاد ظفر بناب /20 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 139500 ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 16 فولاد ظفر بناب /20 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 139500 ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 18 فولاد ظفر بناب /20 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 139500 ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 20 فولاد ظفر بناب /20 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 139500 ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 22 فولاد ظفر بناب /20 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 139500 ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 25 فولاد ظفر بناب /20 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 139500 ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 28 فولاد ظفر بناب /20 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 139500 ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
فولاد ظفر بناب /19 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولاد ظفر بناب /19 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 144500 ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 10 فولاد ظفر بناب /19 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 142500 ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 12 فولاد ظفر بناب /19 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 12 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 142500 ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 14 فولاد ظفر بناب /19 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 139500 ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 16 فولاد ظفر بناب /19 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 139500 ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 18 فولاد ظفر بناب /19 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 139500 ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 20 فولاد ظفر بناب /19 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 139500 ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 22 فولاد ظفر بناب /19 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 139500 ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 25 فولاد ظفر بناب /19 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 139500 ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 28 فولاد ظفر بناب /19 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 139500 ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
فولاد ظفر بناب /18 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولاد ظفر بناب /18 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 144000 ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 10 فولاد ظفر بناب /18 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 142000 ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 12 فولاد ظفر بناب /18 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 12 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 142000 ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 14 فولاد ظفر بناب /18 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 139000 ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 16 فولاد ظفر بناب /18 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 139000 ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 18 فولاد ظفر بناب /18 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 139000 ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 20 فولاد ظفر بناب /18 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 139000 ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 22 فولاد ظفر بناب /18 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 139000 ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 25 فولاد ظفر بناب /18 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 139000 ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 28 فولاد ظفر بناب /18 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 139000 ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
فولاد ظفر بناب /16 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولاد ظفر بناب /16 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 144000 ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 10 فولاد ظفر بناب /16 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 142000 ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 12 فولاد ظفر بناب /16 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 12 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 142000 ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 14 فولاد ظفر بناب /16 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 139000 ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 16 فولاد ظفر بناب /16 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 139000 ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 18 فولاد ظفر بناب /16 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 139000 ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 20 فولاد ظفر بناب /16 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 139000 ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 22 فولاد ظفر بناب /16 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 139000 ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 25 فولاد ظفر بناب /16 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 139000 ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 28 فولاد ظفر بناب /16 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 139000 ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
فولاد ظفر بناب /15 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولاد ظفر بناب /15 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 146000 ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 10 فولاد ظفر بناب /15 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 144000 ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 12 فولاد ظفر بناب /15 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 12 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 144000 ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 14 فولاد ظفر بناب /15 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 16 فولاد ظفر بناب /15 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 18 فولاد ظفر بناب /15 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 20 فولاد ظفر بناب /15 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 22 فولاد ظفر بناب /15 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 25 فولاد ظفر بناب /15 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 28 فولاد ظفر بناب /15 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
فولاد ظفر بناب /13 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولاد ظفر بناب /13 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 146000 ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد 10 فولاد ظفر بناب /13 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 144000 ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد 12 فولاد ظفر بناب /13 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 12 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 144000 ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد 14 فولاد ظفر بناب /13 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد 16 فولاد ظفر بناب /13 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد 18 فولاد ظفر بناب /13 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد 20 فولاد ظفر بناب /13 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد 22 فولاد ظفر بناب /13 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد 25 فولاد ظفر بناب /13 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد 28 فولاد ظفر بناب /13 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
فولاد ظفر بناب /12 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولاد ظفر بناب /12 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 146000 ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
میلگرد 10 فولاد ظفر بناب /12 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 144000 ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
میلگرد 12 فولاد ظفر بناب /12 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 12 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 144000 ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
میلگرد 14 فولاد ظفر بناب /12 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
میلگرد 16 فولاد ظفر بناب /12 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
میلگرد 18 فولاد ظفر بناب /12 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
میلگرد 20 فولاد ظفر بناب /12 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
میلگرد 22 فولاد ظفر بناب /12 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
میلگرد 25 فولاد ظفر بناب /12 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
میلگرد 28 فولاد ظفر بناب /12 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
فولاد ظفر بناب /11 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولاد ظفر بناب /11 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 146000 ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
میلگرد 10 فولاد ظفر بناب /11 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 144000 ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
میلگرد 12 فولاد ظفر بناب /11 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 12 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 144000 ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
میلگرد 14 فولاد ظفر بناب /11 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
میلگرد 16 فولاد ظفر بناب /11 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
میلگرد 18 فولاد ظفر بناب /11 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
میلگرد 20 فولاد ظفر بناب /11 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
میلگرد 22 فولاد ظفر بناب /11 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
میلگرد 25 فولاد ظفر بناب /11 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
میلگرد 28 فولاد ظفر بناب /11 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱