قیمت روز میلگرد فولاد راد همدان
فولاد راد همدان /23 فروردین1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۸ فولاد راد همدان /23 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۸ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 143850 ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
میلگرد ۱۰ فولاد راد همدان /23 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۰ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 141850 ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
میلگرد ۱۲ فولاد راد همدان /23 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 139350 ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
میلگرد ۱۴ فولاد راد همدان /23 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138850 ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
میلگرد ۱۶ فولاد راد همدان /23 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137650 ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
میلگرد ۱۸ فولاد راد همدان /23 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138850 ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
میلگرد ۲۰ فولاد راد همدان /23 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138850 ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
میلگرد ۲۲ فولاد راد همدان /23 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138850 ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
میلگرد ۲۵ فولاد راد همدان /23 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 139150 ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
میلگرد ۲۸ فولاد راد همدان /23 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 139150 ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
میلگرد 32 فولاد راد همدان /23 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140050 ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
فولاد راد همدان /23 فروردین1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۸ فولاد راد همدان /23 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۸ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 142650 ۱۲:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
میلگرد ۱۰ فولاد راد همدان /23 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۰ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 140650 ۱۲:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
میلگرد ۱۲ فولاد راد همدان /23 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138150 ۱۲:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
میلگرد ۱۴ فولاد راد همدان /23 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137650 ۱۲:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
میلگرد ۱۶ فولاد راد همدان /23 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137650 ۱۲:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
میلگرد ۱۸ فولاد راد همدان /23 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137650 ۱۲:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
میلگرد ۲۰ فولاد راد همدان /23 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137650 ۱۲:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
میلگرد ۲۲ فولاد راد همدان /23 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137650 ۱۲:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
میلگرد ۲۵ فولاد راد همدان /23 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137950 ۱۲:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
میلگرد ۲۸ فولاد راد همدان /23 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137950 ۱۲:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
میلگرد 32 فولاد راد همدان /23 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138850 ۱۲:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
فولاد راد همدان /23 فروردین1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۸ فولاد راد همدان /23 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۸ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 142050 ۹:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
میلگرد ۱۰ فولاد راد همدان /23 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۰ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 140050 ۹:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
میلگرد ۱۲ فولاد راد همدان /23 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137550 ۹:۵۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
میلگرد ۱۴ فولاد راد همدان /23 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137050 ۹:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
میلگرد ۱۶ فولاد راد همدان /23 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137050 ۹:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
میلگرد ۱۸ فولاد راد همدان /23 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137050 ۹:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
میلگرد ۲۰ فولاد راد همدان /23 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137050 ۹:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
میلگرد ۲۲ فولاد راد همدان /23 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137050 ۹:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
میلگرد ۲۵ فولاد راد همدان /23 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137350 ۹:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
میلگرد ۲۸ فولاد راد همدان /23 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137350 ۹:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
میلگرد 32 فولاد راد همدان /23 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138250 ۹:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
فولاد راد همدان /22 فروردین1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۸ فولاد راد همدان /22 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۸ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 142050 ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
میلگرد ۱۰ فولاد راد همدان /22 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۰ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 140050 ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
میلگرد ۱۲ فولاد راد همدان /22 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137550 ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
میلگرد ۱۴ فولاد راد همدان /22 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137050 ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
میلگرد ۱۶ فولاد راد همدان /22 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137050 ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
میلگرد ۱۸ فولاد راد همدان /22 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137050 ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
میلگرد ۲۰ فولاد راد همدان /22 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137050 ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
میلگرد ۲۲ فولاد راد همدان /22 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137050 ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
میلگرد ۲۵ فولاد راد همدان /22 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137350 ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
میلگرد ۲۸ فولاد راد همدان /22 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137350 ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
میلگرد 32 فولاد راد همدان /22 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138250 ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
فولاد راد همدان /21 فروردین1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۸ فولاد راد همدان /21 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۸ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 142050 ۱۰:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
میلگرد ۱۰ فولاد راد همدان /21 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۰ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 140050 ۱۰:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
میلگرد ۱۲ فولاد راد همدان /21 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137550 ۱۰:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
میلگرد ۱۴ فولاد راد همدان /21 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137050 ۱۰:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
میلگرد ۱۶ فولاد راد همدان /21 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137050 ۱۰:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
میلگرد ۱۸ فولاد راد همدان /21 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137050 ۱۰:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
میلگرد ۲۰ فولاد راد همدان /21 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137050 ۱۰:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
میلگرد ۲۲ فولاد راد همدان /21 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137050 ۱۰:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
میلگرد ۲۵ فولاد راد همدان /21 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137350 ۱۰:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
میلگرد ۲۸ فولاد راد همدان /21 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137350 ۱۰:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
میلگرد 32 فولاد راد همدان /21 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138250 ۱۰:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
فولاد راد همدان /19 فروردین1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۸ فولاد راد همدان /19 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۸ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 142050 ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۹
میلگرد ۱۰ فولاد راد همدان /19 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۰ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 140050 ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۹
میلگرد ۱۲ فولاد راد همدان /19 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137550 ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۹
میلگرد ۱۴ فولاد راد همدان /19 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137050 ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۹
میلگرد ۱۶ فولاد راد همدان /19 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137050 ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۹
میلگرد ۱۸ فولاد راد همدان /19 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137050 ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۹
میلگرد ۲۰ فولاد راد همدان /19 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137050 ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۹
میلگرد ۲۲ فولاد راد همدان /19 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137050 ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۹
میلگرد ۲۵ فولاد راد همدان /19 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137350 ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۹
میلگرد ۲۸ فولاد راد همدان /19 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137350 ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۹
میلگرد 32 فولاد راد همدان /19 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138250 ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۹
فولاد راد همدان /18 فروردین1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۸ فولاد راد همدان /18 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۸ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 141250 ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۸
میلگرد ۱۰ فولاد راد همدان /18 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۰ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 139250 ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۸
میلگرد ۱۲ فولاد راد همدان /18 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 136750 ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۸
میلگرد ۱۴ فولاد راد همدان /18 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 135650 ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۸
میلگرد ۱۶ فولاد راد همدان /18 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 136250 ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۸
میلگرد ۱۸ فولاد راد همدان /18 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 136250 ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۸
میلگرد ۲۰ فولاد راد همدان /18 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 136250 ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۸
میلگرد ۲۲ فولاد راد همدان /18 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 136250 ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۸
میلگرد ۲۵ فولاد راد همدان /18 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 136550 ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۸
میلگرد ۲۸ فولاد راد همدان /18 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 136550 ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۸
میلگرد 32 فولاد راد همدان /18 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137450 ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۸
فولاد راد همدان /17 فروردین1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۸ فولاد راد همدان /17 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۸ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 140650 ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
میلگرد ۱۰ فولاد راد همدان /17 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۰ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 138650 ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
میلگرد ۱۲ فولاد راد همدان /17 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 136150 ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
میلگرد ۱۴ فولاد راد همدان /17 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 135650 ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
میلگرد ۱۶ فولاد راد همدان /17 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 135650 ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
میلگرد ۱۸ فولاد راد همدان /17 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 135650 ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
میلگرد ۲۰ فولاد راد همدان /17 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 135650 ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
میلگرد ۲۲ فولاد راد همدان /17 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 135650 ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
میلگرد ۲۵ فولاد راد همدان /17 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 135950 ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
میلگرد ۲۸ فولاد راد همدان /17 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 135950 ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
میلگرد 32 فولاد راد همدان /17 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 136850 ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
فولاد راد همدان /16 فروردین1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۸ فولاد راد همدان /16 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۸ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 140150 ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۶
میلگرد ۱۰ فولاد راد همدان /16 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۰ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 138150 ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۶
میلگرد ۱۲ فولاد راد همدان /16 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 135650 ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۶
میلگرد ۱۴ فولاد راد همدان /16 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 135150 ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۶
میلگرد ۱۶ فولاد راد همدان /16 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 135150 ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۶
میلگرد ۱۸ فولاد راد همدان /16 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 135150 ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۶
میلگرد ۲۰ فولاد راد همدان /16 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 135150 ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۶
میلگرد ۲۲ فولاد راد همدان /16 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 135150 ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۶
میلگرد ۲۵ فولاد راد همدان /16 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 135450 ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۶
میلگرد ۲۸ فولاد راد همدان /16 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 135450 ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۶
میلگرد 32 فولاد راد همدان /16 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 136350 ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۶
فولاد راد همدان /15 فروردین1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۸ فولاد راد همدان /15 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۸ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 140150 ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۵
میلگرد ۱۰ فولاد راد همدان /15 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۰ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 138150 ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۵
میلگرد ۱۲ فولاد راد همدان /15 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 135650 ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۵
میلگرد ۱۴ فولاد راد همدان /15 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 135150 ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۵
میلگرد ۱۶ فولاد راد همدان /15 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 135150 ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۵
میلگرد ۱۸ فولاد راد همدان /15 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 135150 ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۵
میلگرد ۲۰ فولاد راد همدان /15 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 135150 ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۵
میلگرد ۲۲ فولاد راد همدان /15 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 135150 ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۵
میلگرد ۲۵ فولاد راد همدان /15 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 135450 ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۵
میلگرد ۲۸ فولاد راد همدان /15 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 135450 ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۵
میلگرد 32 فولاد راد همدان /15 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 136350 ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۵