قیمت روز میلگرد فولاد تیکمه داش
فولاد کاوه تیکمه داش /20 اسفند 1399
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولاد کاوه تیکمه داش /20 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 129500 ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
میلگرد 8 فولاد کاوه تیکمه داش /20 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 00000 ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
میلگرد 10 فولاد کاوه تیکمه داش /20 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 128500 ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
میلگرد 10 فولاد کاوه تیکمه داش /20 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 130500 ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
میلگرد 12 فولاد کاوه تیکمه داش /20 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 128500 ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
میلگرد 14 فولاد کاوه تیکمه داش /20 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
میلگرد 16 فولاد کاوه تیکمه داش /20 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
میلگرد 18 فولاد کاوه تیکمه داش /20 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
میلگرد 20 فولاد کاوه تیکمه داش /20 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
میلگرد 22 فولاد کاوه تیکمه داش /20 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
میلگرد 25 فولاد کاوه تیکمه داش /20 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
میلگرد 28 فولاد کاوه تیکمه داش /20 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
میلگرد 32 فولاد کاوه تیکمه داش /20 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
فولاد کاوه تیکمه داش /19 اسفند 1399
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولاد کاوه تیکمه داش /19 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 129500 ۱۲:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
میلگرد 8 فولاد کاوه تیکمه داش /19 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 00000 ۱۲:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
میلگرد 10 فولاد کاوه تیکمه داش /19 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 128500 ۱۲:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
میلگرد 10 فولاد کاوه تیکمه داش /19 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 130500 ۱۲:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
میلگرد 12 فولاد کاوه تیکمه داش /19 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 128500 ۱۲:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
میلگرد 14 فولاد کاوه تیکمه داش /19 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۲:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
میلگرد 16 فولاد کاوه تیکمه داش /19 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۲:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
میلگرد 18 فولاد کاوه تیکمه داش /19 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۲:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
میلگرد 20 فولاد کاوه تیکمه داش /19 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۲:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
میلگرد 22 فولاد کاوه تیکمه داش /19 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۲:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
میلگرد 25 فولاد کاوه تیکمه داش /19 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۱:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
میلگرد 28 فولاد کاوه تیکمه داش /19 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۲:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
میلگرد 32 فولاد کاوه تیکمه داش /19 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۲:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
فولاد کاوه تیکمه داش /18 اسفند 1399
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولاد کاوه تیکمه داش /18 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 129500 ۱۱:۳۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
میلگرد 8 فولاد کاوه تیکمه داش /18 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 00000 ۱۱:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
میلگرد 10 فولاد کاوه تیکمه داش /18 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 128500 ۱۱:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
میلگرد 10 فولاد کاوه تیکمه داش /18 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 130500 ۱۱:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
میلگرد 12 فولاد کاوه تیکمه داش /18 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 128500 ۱۱:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
میلگرد 14 فولاد کاوه تیکمه داش /18 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۱:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
میلگرد 16 فولاد کاوه تیکمه داش /18 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۱:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
میلگرد 18 فولاد کاوه تیکمه داش /18 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۱:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
میلگرد 20 فولاد کاوه تیکمه داش /18 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۱:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
میلگرد 22 فولاد کاوه تیکمه داش /18 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۱:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
میلگرد 25 فولاد کاوه تیکمه داش /18 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۱:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
میلگرد 28 فولاد کاوه تیکمه داش /18 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۱:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
میلگرد 32 فولاد کاوه تیکمه داش /18 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۱:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
فولاد کاوه تیکمه داش /17 اسفند 1399
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولاد کاوه تیکمه داش /17 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 129500 ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
میلگرد 8 فولاد کاوه تیکمه داش /17 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 00000 ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
میلگرد 10 فولاد کاوه تیکمه داش /17 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 128500 ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
میلگرد 10 فولاد کاوه تیکمه داش /17 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 130500 ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
میلگرد 12 فولاد کاوه تیکمه داش /17 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 128500 ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
میلگرد 14 فولاد کاوه تیکمه داش /17 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
میلگرد 16 فولاد کاوه تیکمه داش /17 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
میلگرد 18 فولاد کاوه تیکمه داش /17 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
میلگرد 20 فولاد کاوه تیکمه داش /17 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
میلگرد 22 فولاد کاوه تیکمه داش /17 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
میلگرد 25 فولاد کاوه تیکمه داش /17 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
میلگرد 28 فولاد کاوه تیکمه داش /17 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
میلگرد 32 فولاد کاوه تیکمه داش /17 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
فولاد کاوه تیکمه داش /17 اسفند 1399
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولاد کاوه تیکمه داش /17 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 129500 ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
میلگرد 8 فولاد کاوه تیکمه داش /17 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 00000 ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
میلگرد 10 فولاد کاوه تیکمه داش /17 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 128500 ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
میلگرد 10 فولاد کاوه تیکمه داش /17 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 130500 ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
میلگرد 12 فولاد کاوه تیکمه داش /17 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 128500 ۱۱:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
میلگرد 14 فولاد کاوه تیکمه داش /17 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
میلگرد 16 فولاد کاوه تیکمه داش /17 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
میلگرد 18 فولاد کاوه تیکمه داش /17 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
میلگرد 20 فولاد کاوه تیکمه داش /17 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
میلگرد 22 فولاد کاوه تیکمه داش /17 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
میلگرد 25 فولاد کاوه تیکمه داش /17 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
میلگرد 28 فولاد کاوه تیکمه داش /17 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
میلگرد 32 فولاد کاوه تیکمه داش /17 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
فولاد کاوه تیکمه داش /16 اسفند 1399
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولاد کاوه تیکمه داش /16 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 129500 ۱۱:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
میلگرد 8 فولاد کاوه تیکمه داش /16 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 00000 ۱۱:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
میلگرد 10 فولاد کاوه تیکمه داش /16 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 128500 ۱۱:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
میلگرد 10 فولاد کاوه تیکمه داش /16 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 130500 ۱۱:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
میلگرد 12 فولاد کاوه تیکمه داش /16 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 128500 ۱۱:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
میلگرد 14 فولاد کاوه تیکمه داش /16 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۱:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
میلگرد 16 فولاد کاوه تیکمه داش /16 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۱:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
میلگرد 18 فولاد کاوه تیکمه داش /16 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۰:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
میلگرد 20 فولاد کاوه تیکمه داش /16 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۱:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
میلگرد 22 فولاد کاوه تیکمه داش /16 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۱:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
میلگرد 25 فولاد کاوه تیکمه داش /16 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۱:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
میلگرد 28 فولاد کاوه تیکمه داش /16 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۱:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
میلگرد 32 فولاد کاوه تیکمه داش /16 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۱:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
فولاد کاوه تیکمه داش /14 اسفند 1399
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولاد کاوه تیکمه داش /14 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 129500 ۱۰:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
میلگرد 8 فولاد کاوه تیکمه داش /14 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 00000 ۱۰:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
میلگرد 10 فولاد کاوه تیکمه داش /14 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 128500 ۱۰:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
میلگرد 10 فولاد کاوه تیکمه داش /14 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 130500 ۱۰:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
میلگرد 12 فولاد کاوه تیکمه داش /14 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 128500 ۱۰:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
میلگرد 14 فولاد کاوه تیکمه داش /14 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۰:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
میلگرد 16 فولاد کاوه تیکمه داش /14 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۰:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
میلگرد 18 فولاد کاوه تیکمه داش /14 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۰:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
میلگرد 20 فولاد کاوه تیکمه داش /14 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۰:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
میلگرد 22 فولاد کاوه تیکمه داش /14 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۰:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
میلگرد 25 فولاد کاوه تیکمه داش /14 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۰:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
میلگرد 28 فولاد کاوه تیکمه داش /14 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۰:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
میلگرد 32 فولاد کاوه تیکمه داش /14 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۰:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
فولاد کاوه تیکمه داش /13 اسفند 1399
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولاد کاوه تیکمه داش /13 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 129500 ۱۲:۴۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
میلگرد 8 فولاد کاوه تیکمه داش /13 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 00000 ۱۲:۴۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
میلگرد 10 فولاد کاوه تیکمه داش /13 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 128500 ۱۲:۴۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
میلگرد 10 فولاد کاوه تیکمه داش /13 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 130500 ۱۲:۴۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
میلگرد 12 فولاد کاوه تیکمه داش /13 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 128500 ۱۲:۴۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
میلگرد 14 فولاد کاوه تیکمه داش /13 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۲:۴۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
میلگرد 16 فولاد کاوه تیکمه داش /13 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۲:۴۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
میلگرد 18 فولاد کاوه تیکمه داش /13 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۲:۴۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
میلگرد 20 فولاد کاوه تیکمه داش /13 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۲:۴۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
میلگرد 22 فولاد کاوه تیکمه داش /13 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۲:۴۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
میلگرد 25 فولاد کاوه تیکمه داش /13 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۲:۴۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
میلگرد 28 فولاد کاوه تیکمه داش /13 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۲:۴۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
میلگرد 32 فولاد کاوه تیکمه داش /13 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۲:۴۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
فولاد کاوه تیکمه داش /12 اسفند 1399
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولاد کاوه تیکمه داش /12 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 129500 ۱۰:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
میلگرد 8 فولاد کاوه تیکمه داش /12 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 00000 ۱۰:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
میلگرد 10 فولاد کاوه تیکمه داش /12 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 128500 ۱۰:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
میلگرد 10 فولاد کاوه تیکمه داش /12 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 130500 ۱۰:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
میلگرد 12 فولاد کاوه تیکمه داش /12 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 128500 ۱۰:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
میلگرد 14 فولاد کاوه تیکمه داش /12 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۰:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
میلگرد 16 فولاد کاوه تیکمه داش /12 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۰:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
میلگرد 18 فولاد کاوه تیکمه داش /12 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۰:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
میلگرد 20 فولاد کاوه تیکمه داش /12 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۰:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
میلگرد 22 فولاد کاوه تیکمه داش /12 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۰:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
میلگرد 25 فولاد کاوه تیکمه داش /12 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۰:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
میلگرد 28 فولاد کاوه تیکمه داش /12 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۰:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
میلگرد 32 فولاد کاوه تیکمه داش /12 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۰:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
فولاد کاوه تیکمه داش /11 اسفند 1399
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولاد کاوه تیکمه داش /11 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 129500 ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
میلگرد 8 فولاد کاوه تیکمه داش /11 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 00000 ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
میلگرد 10 فولاد کاوه تیکمه داش /11 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 128500 ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
میلگرد 10 فولاد کاوه تیکمه داش /11 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 130500 ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
میلگرد 12 فولاد کاوه تیکمه داش /11 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 128500 ۱۲:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
میلگرد 14 فولاد کاوه تیکمه داش /11 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
میلگرد 16 فولاد کاوه تیکمه داش /11 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
میلگرد 18 فولاد کاوه تیکمه داش /11 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
میلگرد 20 فولاد کاوه تیکمه داش /11 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
میلگرد 22 فولاد کاوه تیکمه داش /11 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
میلگرد 25 فولاد کاوه تیکمه داش /11 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
میلگرد 28 فولاد کاوه تیکمه داش /11 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
میلگرد 32 فولاد کاوه تیکمه داش /11 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 127000 ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۱