قیمت روز میلگرد شاهین بناب
فولاد صنعت بناب (شاهین) /22 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولاد صنعت بناب (شاهین) /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 142500 ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 10 فولاد صنعت بناب (شاهین) /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 140500 ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 12 فولاد صنعت بناب (شاهین) /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140500 ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 14 فولاد صنعت بناب (شاهین) /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 139000 ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 16 فولاد صنعت بناب (شاهین) /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 139000 ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 18 فولاد صنعت بناب (شاهین) /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 139000 ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 20 فولاد صنعت بناب (شاهین) /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 139000 ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 22 فولاد صنعت بناب (شاهین) /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 139000 ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 25 فولاد صنعت بناب (شاهین) /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 139000 ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 28 فولاد صنعت بناب (شاهین) /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 139000 ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 32 فولاد صنعت بناب (شاهین) /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 139000 ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
فولاد صنعت بناب (شاهین) /22 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولاد صنعت بناب (شاهین) /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 142000 ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 10 فولاد صنعت بناب (شاهین) /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 12 فولاد صنعت بناب (شاهین) /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 14 فولاد صنعت بناب (شاهین) /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 16 فولاد صنعت بناب (شاهین) /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 18 فولاد صنعت بناب (شاهین) /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 20 فولاد صنعت بناب (شاهین) /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 22 فولاد صنعت بناب (شاهین) /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 25 فولاد صنعت بناب (شاهین) /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 28 فولاد صنعت بناب (شاهین) /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 32 فولاد صنعت بناب (شاهین) /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
فولاد صنعت بناب (شاهین) /21 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولاد صنعت بناب (شاهین) /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 142000 ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 10 فولاد صنعت بناب (شاهین) /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 12 فولاد صنعت بناب (شاهین) /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 14 فولاد صنعت بناب (شاهین) /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 16 فولاد صنعت بناب (شاهین) /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 18 فولاد صنعت بناب (شاهین) /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 20 فولاد صنعت بناب (شاهین) /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 22 فولاد صنعت بناب (شاهین) /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 25 فولاد صنعت بناب (شاهین) /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 28 فولاد صنعت بناب (شاهین) /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 32 فولاد صنعت بناب (شاهین) /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
فولاد صنعت بناب (شاهین) /21 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولاد صنعت بناب (شاهین) /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 141500 ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 10 فولاد صنعت بناب (شاهین) /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 139500 ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 12 فولاد صنعت بناب (شاهین) /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 139500 ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 14 فولاد صنعت بناب (شاهین) /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 16 فولاد صنعت بناب (شاهین) /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 18 فولاد صنعت بناب (شاهین) /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 20 فولاد صنعت بناب (شاهین) /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 22 فولاد صنعت بناب (شاهین) /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 25 فولاد صنعت بناب (شاهین) /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 28 فولاد صنعت بناب (شاهین) /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 32 فولاد صنعت بناب (شاهین) /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
فولاد صنعت بناب (شاهین) /20 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولاد صنعت بناب (شاهین) /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 141500 ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 10 فولاد صنعت بناب (شاهین) /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 139500 ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 12 فولاد صنعت بناب (شاهین) /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 139500 ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 14 فولاد صنعت بناب (شاهین) /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 16 فولاد صنعت بناب (شاهین) /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 18 فولاد صنعت بناب (شاهین) /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 20 فولاد صنعت بناب (شاهین) /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 22 فولاد صنعت بناب (شاهین) /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 25 فولاد صنعت بناب (شاهین) /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 28 فولاد صنعت بناب (شاهین) /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 32 فولاد صنعت بناب (شاهین) /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
فولاد صنعت بناب (شاهین) /19 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولاد صنعت بناب (شاهین) /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 140500 ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 10 فولاد صنعت بناب (شاهین) /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 12 فولاد صنعت بناب (شاهین) /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 14 فولاد صنعت بناب (شاهین) /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 16 فولاد صنعت بناب (شاهین) /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 18 فولاد صنعت بناب (شاهین) /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 20 فولاد صنعت بناب (شاهین) /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 22 فولاد صنعت بناب (شاهین) /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 25 فولاد صنعت بناب (شاهین) /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 28 فولاد صنعت بناب (شاهین) /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 32 فولاد صنعت بناب (شاهین) /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
فولاد صنعت بناب (شاهین) /18 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولاد صنعت بناب (شاهین) /18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 140500 ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 10 فولاد صنعت بناب (شاهین) /18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 12 فولاد صنعت بناب (شاهین) /18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 14 فولاد صنعت بناب (شاهین) /18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 16 فولاد صنعت بناب (شاهین) /18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 18 فولاد صنعت بناب (شاهین) /18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 20 فولاد صنعت بناب (شاهین) /18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 22 فولاد صنعت بناب (شاهین) /18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 25 فولاد صنعت بناب (شاهین) /18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 28 فولاد صنعت بناب (شاهین) /18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 32 فولاد صنعت بناب (شاهین) /18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
فولاد صنعت بناب (شاهین) /16 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولاد صنعت بناب (شاهین) /16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 140500 ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 10 فولاد صنعت بناب (شاهین) /16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 12 فولاد صنعت بناب (شاهین) /16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 14 فولاد صنعت بناب (شاهین) /16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 16 فولاد صنعت بناب (شاهین) /16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 18 فولاد صنعت بناب (شاهین) /16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 20 فولاد صنعت بناب (شاهین) /16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 22 فولاد صنعت بناب (شاهین) /16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 25 فولاد صنعت بناب (شاهین) /16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 28 فولاد صنعت بناب (شاهین) /16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 32 فولاد صنعت بناب (شاهین) /16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
فولاد صنعت بناب (شاهین) /15 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولاد صنعت بناب (شاهین) /15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 142000 ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 10 فولاد صنعت بناب (شاهین) /15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 12 فولاد صنعت بناب (شاهین) /15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 14 فولاد صنعت بناب (شاهین) /15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 16 فولاد صنعت بناب (شاهین) /15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 18 فولاد صنعت بناب (شاهین) /15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 20 فولاد صنعت بناب (شاهین) /15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 22 فولاد صنعت بناب (شاهین) /15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 25 فولاد صنعت بناب (شاهین) /15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 28 فولاد صنعت بناب (شاهین) /15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 32 فولاد صنعت بناب (شاهین) /15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
فولاد صنعت بناب (شاهین) /13 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولاد صنعت بناب (شاهین) /13 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 142000 ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد 10 فولاد صنعت بناب (شاهین) /13 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد 12 فولاد صنعت بناب (شاهین) /13 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد 14 فولاد صنعت بناب (شاهین) /13 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد 16 فولاد صنعت بناب (شاهین) /13 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد 18 فولاد صنعت بناب (شاهین) /13 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد 20 فولاد صنعت بناب (شاهین) /13 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد 22 فولاد صنعت بناب (شاهین) /13 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد 25 فولاد صنعت بناب (شاهین) /13 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد 28 فولاد صنعت بناب (شاهین) /13 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد 32 فولاد صنعت بناب (شاهین) /13 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳