قیمت روز میلگرد سیادان ابهر
سیادن ابهر / 22 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 سیادن ابهر / 22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 143000 ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 10 سیادن ابهر / 22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 10 سیادن ابهر / 22 اردیبهشت 1400 شاخه 12متری 10 شاخه 12متری A3 کارخانه کیلوگرم 141500 ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 12 سیادن ابهر / 22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 12 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 12 سیادن ابهر / 22 اردیبهشت 1400 شاخه 12متری 12 شاخه 12متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 14 سیادن ابهر / 22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 16 سیادن ابهر / 22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 18 سیادن ابهر / 22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 20 سیادن ابهر / 22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 22 سیادن ابهر / 22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 25 سیادن ابهر / 22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
سیادن ابهر / 21 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 سیادن ابهر / 21 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 142000 ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 10 سیادن ابهر / 21 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 10 سیادن ابهر / 21 اردیبهشت 1400 شاخه 12متری 10 شاخه 12متری A3 کارخانه کیلوگرم 141500 ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 12 سیادن ابهر / 21 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 12 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 12 سیادن ابهر / 21 اردیبهشت 1400 شاخه 12متری 12 شاخه 12متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 14 سیادن ابهر / 21 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 135500 ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 16 سیادن ابهر / 21 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 135500 ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 18 سیادن ابهر / 21 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 135500 ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 20 سیادن ابهر / 21 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 135500 ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 22 سیادن ابهر / 21 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 135500 ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 25 سیادن ابهر / 21 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 135500 ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
سیادن ابهر / 20 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 سیادن ابهر / 20 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 142000 ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 10 سیادن ابهر / 20 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 10 سیادن ابهر / 20 اردیبهشت 1400 شاخه 12متری 10 شاخه 12متری A3 کارخانه کیلوگرم 141500 ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 12 سیادن ابهر / 20 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 12 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 12 سیادن ابهر / 20 اردیبهشت 1400 شاخه 12متری 12 شاخه 12متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 14 سیادن ابهر / 20 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 135500 ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 16 سیادن ابهر / 20 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 135500 ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 18 سیادن ابهر / 20 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 135500 ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 20 سیادن ابهر / 20 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 135500 ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 22 سیادن ابهر / 20 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 135500 ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 25 سیادن ابهر / 20 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 135500 ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
سیادن ابهر / 19 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 سیادن ابهر / 19 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 142000 ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 10 سیادن ابهر / 19 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 10 سیادن ابهر / 19 اردیبهشت 1400 شاخه 12متری 10 شاخه 12متری A3 کارخانه کیلوگرم 141500 ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 12 سیادن ابهر / 19 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 12 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 12 سیادن ابهر / 19 اردیبهشت 1400 شاخه 12متری 12 شاخه 12متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 14 سیادن ابهر / 19 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 135500 ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 16 سیادن ابهر / 19 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 135500 ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 18 سیادن ابهر / 19 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 135500 ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 20 سیادن ابهر / 19 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 135500 ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 22 سیادن ابهر / 19 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 135500 ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 25 سیادن ابهر / 19 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 135500 ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
سیادن ابهر / 18 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 سیادن ابهر / 18 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 142000 ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 10 سیادن ابهر / 18 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 10 سیادن ابهر / 18 اردیبهشت 1400 شاخه 12متری 10 شاخه 12متری A3 کارخانه کیلوگرم 141500 ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 12 سیادن ابهر / 18 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 12 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 12 سیادن ابهر / 18 اردیبهشت 1400 شاخه 12متری 12 شاخه 12متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 14 سیادن ابهر / 18 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 16 سیادن ابهر / 18 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 18 سیادن ابهر / 18 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 20 سیادن ابهر / 18 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 22 سیادن ابهر / 18 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 25 سیادن ابهر / 18 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
سیادن ابهر / 16 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 سیادن ابهر / 16 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 142000 ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 10 سیادن ابهر / 16 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 10 سیادن ابهر / 16 اردیبهشت 1400 شاخه 12متری 10 شاخه 12متری A3 کارخانه کیلوگرم 141500 ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 12 سیادن ابهر / 16 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 12 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 12 سیادن ابهر / 16 اردیبهشت 1400 شاخه 12متری 12 شاخه 12متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 14 سیادن ابهر / 16 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 16 سیادن ابهر / 16 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 18 سیادن ابهر / 16 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 20 سیادن ابهر / 16 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 22 سیادن ابهر / 16 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 25 سیادن ابهر / 16 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
سیادن ابهر / 15 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 سیادن ابهر / 15 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 142000 ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 10 سیادن ابهر / 15 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 10 سیادن ابهر / 15 اردیبهشت 1400 شاخه 12متری 10 شاخه 12متری A3 کارخانه کیلوگرم 141500 ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 12 سیادن ابهر / 15 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 12 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 12 سیادن ابهر / 15 اردیبهشت 1400 شاخه 12متری 12 شاخه 12متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 14 سیادن ابهر / 15 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 16 سیادن ابهر / 15 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 18 سیادن ابهر / 15 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 20 سیادن ابهر / 15 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 22 سیادن ابهر / 15 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 25 سیادن ابهر / 15 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
سیادن ابهر / 13 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 سیادن ابهر / 13 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 145000 ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد 10 سیادن ابهر / 13 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد 10 سیادن ابهر / 13 اردیبهشت 1400 شاخه 12متری 10 شاخه 12متری A3 کارخانه کیلوگرم 142000 ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد 12 سیادن ابهر / 13 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 12 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد 12 سیادن ابهر / 13 اردیبهشت 1400 شاخه 12متری 12 شاخه 12متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد 14 سیادن ابهر / 13 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد 16 سیادن ابهر / 13 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد 18 سیادن ابهر / 13 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد 20 سیادن ابهر / 13 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد 22 سیادن ابهر / 13 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد 25 سیادن ابهر / 13 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
سیادن ابهر / 12 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 سیادن ابهر / 12 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 145000 ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
میلگرد 10 سیادن ابهر / 12 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
میلگرد 10 سیادن ابهر / 12 اردیبهشت 1400 شاخه 12متری 10 شاخه 12متری A3 کارخانه کیلوگرم 142000 ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
میلگرد 12 سیادن ابهر / 12 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 12 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
میلگرد 12 سیادن ابهر / 12 اردیبهشت 1400 شاخه 12متری 12 شاخه 12متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
میلگرد 14 سیادن ابهر / 12 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
میلگرد 16 سیادن ابهر / 12 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
میلگرد 18 سیادن ابهر / 12 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
میلگرد 20 سیادن ابهر / 12 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
میلگرد 22 سیادن ابهر / 12 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
میلگرد 25 سیادن ابهر / 12 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
سیادن ابهر / 11 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 سیادن ابهر / 11 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 145000 ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
میلگرد 10 سیادن ابهر / 11 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
میلگرد 10 سیادن ابهر / 11 اردیبهشت 1400 شاخه 12متری 10 شاخه 12متری A3 کارخانه کیلوگرم 142000 ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
میلگرد 12 سیادن ابهر / 11 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 12 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
میلگرد 12 سیادن ابهر / 11 اردیبهشت 1400 شاخه 12متری 12 شاخه 12متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
میلگرد 14 سیادن ابهر / 11 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
میلگرد 16 سیادن ابهر / 11 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
میلگرد 18 سیادن ابهر / 11 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
میلگرد 20 سیادن ابهر / 11 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
میلگرد 22 سیادن ابهر / 11 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
میلگرد 25 سیادن ابهر / 11 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱