قیمت روز میلگرد ذوب آهن
فولاد ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۱۲ فولاد ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری ۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۱۸۸۵۰ ۱۹:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
میلگرد ۱۴ فولاد ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۱۸۳۵۰ ۱۹:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
میلگرد ۱۶ فولاد ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۱۸۳۵۰ ۱۹:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
میلگرد ۱۸ فولاد ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۱۸۳۵۰ ۱۷:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
میلگرد ۲۰ فولاد ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۱۸۳۵۰ ۱۸:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
میلگرد ۲۲ فولاد ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۱۸۳۵۰ ۱۹:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
میلگرد ۲۵ فولاد ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۱۸۳۵۰ ۱۹:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
میلگرد ۲۸ فولاد ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری ۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۱۸۳۵۰ ۱۹:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
میلگرد 32 فولاد ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 93500 ۱۸:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹