قیمت روز میلگرد درپاد تبریز
فولاد درپاد تبریز /9 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولاد درپاد تبریز /9 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۹
میلگرد 10 فولاد درپاد تبریز /9 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 000000 ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۹
میلگرد 12 فولاد درپاد تبریز /9 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 142000 ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۹
میلگرد 14 فولاد درپاد تبریز /9 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۹
میلگرد 16 فولاد درپاد تبریز /9 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۹
میلگرد 18 فولاد درپاد تبریز /9 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۹
میلگرد 20 فولاد درپاد تبریز /9 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 000000 ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۹
میلگرد 22 فولاد درپاد تبریز /9 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۹
فولاد درپاد تبریز /8 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولاد درپاد تبریز /8 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۸
میلگرد 10 فولاد درپاد تبریز /8 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 000000 ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۸
میلگرد 12 فولاد درپاد تبریز /8 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 142000 ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۸
میلگرد 14 فولاد درپاد تبریز /8 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۸
میلگرد 16 فولاد درپاد تبریز /8 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۸
میلگرد 18 فولاد درپاد تبریز /8 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۸
میلگرد 20 فولاد درپاد تبریز /8 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 000000 ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۸
میلگرد 22 فولاد درپاد تبریز /8 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۸
فولاد درپاد تبریز /7 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولاد درپاد تبریز /7 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
میلگرد 10 فولاد درپاد تبریز /7 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 000000 ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
میلگرد 12 فولاد درپاد تبریز /7 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 140500 ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
میلگرد 14 فولاد درپاد تبریز /7 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
میلگرد 16 فولاد درپاد تبریز /7 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
میلگرد 18 فولاد درپاد تبریز /7 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
میلگرد 20 فولاد درپاد تبریز /7 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 000000 ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
میلگرد 22 فولاد درپاد تبریز /7 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
فولاد درپاد تبریز /6 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولاد درپاد تبریز /6 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۶
میلگرد 10 فولاد درپاد تبریز /6 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 000000 ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۶
میلگرد 12 فولاد درپاد تبریز /6 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 140500 ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۶
میلگرد 14 فولاد درپاد تبریز /6 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۶
میلگرد 16 فولاد درپاد تبریز /6 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۶
میلگرد 18 فولاد درپاد تبریز /6 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138500 ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۶
میلگرد 20 فولاد درپاد تبریز /6 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 000000 ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۶
میلگرد 22 فولاد درپاد تبریز /6 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۶
فولاد درپاد تبریز /5 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولاد درپاد تبریز /5 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۵
میلگرد 10 فولاد درپاد تبریز /5 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 000000 ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۵
میلگرد 12 فولاد درپاد تبریز /5 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۵
میلگرد 14 فولاد درپاد تبریز /5 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۵
میلگرد 16 فولاد درپاد تبریز /5 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۵
میلگرد 18 فولاد درپاد تبریز /5 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۵
میلگرد 20 فولاد درپاد تبریز /5 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 000000 ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۵
میلگرد 22 فولاد درپاد تبریز /5 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۵
فولاد درپاد تبریز /4 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولاد درپاد تبریز /4 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۴
میلگرد 10 فولاد درپاد تبریز /4 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 000000 ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۴
میلگرد 12 فولاد درپاد تبریز /4 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۴
میلگرد 14 فولاد درپاد تبریز /4 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۴
میلگرد 16 فولاد درپاد تبریز /4 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۴
میلگرد 18 فولاد درپاد تبریز /4 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۴
میلگرد 20 فولاد درپاد تبریز /4 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 000000 ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۴
میلگرد 22 فولاد درپاد تبریز /4 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۴
فولاد درپاد تبریز /2 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولاد درپاد تبریز /2 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
میلگرد 10 فولاد درپاد تبریز /2 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 000000 ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
میلگرد 12 فولاد درپاد تبریز /2 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
میلگرد 14 فولاد درپاد تبریز /2 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
میلگرد 16 فولاد درپاد تبریز /2 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
میلگرد 18 فولاد درپاد تبریز /2 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
میلگرد 20 فولاد درپاد تبریز /2 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 000000 ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
میلگرد 22 فولاد درپاد تبریز /2 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
فولاد درپاد تبریز /1 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولاد درپاد تبریز /1 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
میلگرد 10 فولاد درپاد تبریز /1 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 000000 ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
میلگرد 12 فولاد درپاد تبریز /1 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
میلگرد 14 فولاد درپاد تبریز /1 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
میلگرد 16 فولاد درپاد تبریز /1 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
میلگرد 18 فولاد درپاد تبریز /1 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
میلگرد 20 فولاد درپاد تبریز /1 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 000000 ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
میلگرد 22 فولاد درپاد تبریز /1 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
فولاد درپاد تبریز /31 فروردین 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولاد درپاد تبریز /31 فروردین 1400 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
میلگرد 10 فولاد درپاد تبریز /31 فروردین 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 000000 ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
میلگرد 12 فولاد درپاد تبریز /31 فروردین 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
میلگرد 14 فولاد درپاد تبریز /31 فروردین 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
میلگرد 16 فولاد درپاد تبریز /31 فروردین 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
میلگرد 18 فولاد درپاد تبریز /31 فروردین 1400 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
میلگرد 20 فولاد درپاد تبریز /31 فروردین 1400 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 000000 ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
میلگرد 22 فولاد درپاد تبریز /31 فروردین 1400 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
فولاد درپاد تبریز /30 فروردین 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولاد درپاد تبریز /30 فروردین 1400 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
میلگرد 10 فولاد درپاد تبریز /30 فروردین 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 000000 ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
میلگرد 12 فولاد درپاد تبریز /30 فروردین 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
میلگرد 14 فولاد درپاد تبریز /30 فروردین 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
میلگرد 16 فولاد درپاد تبریز /30 فروردین 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
میلگرد 18 فولاد درپاد تبریز /30 فروردین 1400 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
میلگرد 20 فولاد درپاد تبریز /30 فروردین 1400 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 000000 ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
میلگرد 22 فولاد درپاد تبریز /30 فروردین 1400 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۳۰