قیمت روز میلگرد آریان فولاد
فولاد آریا ذوب /22 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۸ فولاد آریا ذوب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۸ شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 8 فولاد آریا ذوب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 8 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۱۰ فولاد آریا ذوب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۱۰ شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۱۲ فولاد آریا ذوب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۱۲ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 14 فولاد آریا ذوب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۱۶ فولاد آریا ذوب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۱۶ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۱۸ فولاد آریا ذوب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۱۸ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۲۰ فولاد آریا ذوب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۲۰ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۲۲ فولاد آریا ذوب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۲۲ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 25 فولاد آریا ذوب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 28 فولاد آریا ذوب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
فولاد آریا ذوب /21 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۸ فولاد آریا ذوب /21 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۸ شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 8 فولاد آریا ذوب /21 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 8 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد ۱۰ فولاد آریا ذوب /21 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۱۰ شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 139000 ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد ۱۲ فولاد آریا ذوب /21 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۱۲ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 139000 ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 14 فولاد آریا ذوب /21 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد ۱۶ فولاد آریا ذوب /21 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۱۶ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد ۱۸ فولاد آریا ذوب /21 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۱۸ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد ۲۰ فولاد آریا ذوب /21 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۲۰ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد ۲۲ فولاد آریا ذوب /21 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۲۲ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 25 فولاد آریا ذوب /21 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 28 فولاد آریا ذوب /21 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
فولاد آریا ذوب /20 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۸ فولاد آریا ذوب /20 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۸ شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 8 فولاد آریا ذوب /20 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 8 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد ۱۰ فولاد آریا ذوب /20 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۱۰ شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 139000 ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد ۱۲ فولاد آریا ذوب /20 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۱۲ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 139000 ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 14 فولاد آریا ذوب /20 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد ۱۶ فولاد آریا ذوب /20 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۱۶ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد ۱۸ فولاد آریا ذوب /20 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۱۸ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد ۲۰ فولاد آریا ذوب /20 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۲۰ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد ۲۲ فولاد آریا ذوب /20 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۲۲ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 25 فولاد آریا ذوب /20 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 28 فولاد آریا ذوب /20 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
فولاد آریا ذوب /19 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۸ فولاد آریا ذوب /19 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۸ شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 8 فولاد آریا ذوب /19 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 8 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد ۱۰ فولاد آریا ذوب /19 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۱۰ شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 139000 ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد ۱۲ فولاد آریا ذوب /19 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۱۲ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 139000 ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 14 فولاد آریا ذوب /19 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد ۱۶ فولاد آریا ذوب /19 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۱۶ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد ۱۸ فولاد آریا ذوب /19 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۱۸ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد ۲۰ فولاد آریا ذوب /19 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۲۰ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد ۲۲ فولاد آریا ذوب /19 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۲۲ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 25 فولاد آریا ذوب /19 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 28 فولاد آریا ذوب /19 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
فولاد آریا ذوب /18 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۸ فولاد آریا ذوب /18 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۸ شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 8 فولاد آریا ذوب /18 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 8 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد ۱۰ فولاد آریا ذوب /18 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۱۰ شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 139000 ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد ۱۲ فولاد آریا ذوب /18 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۱۲ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 139000 ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 14 فولاد آریا ذوب /18 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد ۱۶ فولاد آریا ذوب /18 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۱۶ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد ۱۸ فولاد آریا ذوب /18 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۱۸ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد ۲۰ فولاد آریا ذوب /18 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۲۰ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد ۲۲ فولاد آریا ذوب /18 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۲۲ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 25 فولاد آریا ذوب /18 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 28 فولاد آریا ذوب /18 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
فولاد آریا ذوب /16 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۸ فولاد آریا ذوب /16 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۸ شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 8 فولاد آریا ذوب /16 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 8 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد ۱۰ فولاد آریا ذوب /16 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۱۰ شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 139000 ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد ۱۲ فولاد آریا ذوب /16 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۱۲ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 139000 ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 14 فولاد آریا ذوب /16 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد ۱۶ فولاد آریا ذوب /16 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۱۶ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد ۱۸ فولاد آریا ذوب /16 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۱۸ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد ۲۰ فولاد آریا ذوب /16 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۲۰ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد ۲۲ فولاد آریا ذوب /16 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۲۲ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 25 فولاد آریا ذوب /16 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 28 فولاد آریا ذوب /16 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 136000 ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
فولاد آریا ذوب /15 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۸ فولاد آریا ذوب /15 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۸ شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 8 فولاد آریا ذوب /15 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 8 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد ۱۰ فولاد آریا ذوب /15 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۱۰ شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد ۱۲ فولاد آریا ذوب /15 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۱۲ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 14 فولاد آریا ذوب /15 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد ۱۶ فولاد آریا ذوب /15 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۱۶ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد ۱۸ فولاد آریا ذوب /15 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۱۸ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد ۲۰ فولاد آریا ذوب /15 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۲۰ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد ۲۲ فولاد آریا ذوب /15 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۲۲ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 25 فولاد آریا ذوب /15 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 28 فولاد آریا ذوب /15 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
فولاد آریا ذوب /13 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۸ فولاد آریا ذوب /13 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۸ شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد 8 فولاد آریا ذوب /13 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 8 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد ۱۰ فولاد آریا ذوب /13 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۱۰ شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد ۱۲ فولاد آریا ذوب /13 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۱۲ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد 14 فولاد آریا ذوب /13 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد ۱۶ فولاد آریا ذوب /13 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۱۶ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد ۱۸ فولاد آریا ذوب /13 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۱۸ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد ۲۰ فولاد آریا ذوب /13 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۲۰ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد ۲۲ فولاد آریا ذوب /13 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۲۲ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد 25 فولاد آریا ذوب /13 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد 28 فولاد آریا ذوب /13 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
فولاد آریا ذوب /12 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۸ فولاد آریا ذوب /12 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۸ شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
میلگرد 8 فولاد آریا ذوب /12 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 8 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
میلگرد ۱۰ فولاد آریا ذوب /12 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۱۰ شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
میلگرد ۱۲ فولاد آریا ذوب /12 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۱۲ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
میلگرد 14 فولاد آریا ذوب /12 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
میلگرد ۱۶ فولاد آریا ذوب /12 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۱۶ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
میلگرد ۱۸ فولاد آریا ذوب /12 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۱۸ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
میلگرد ۲۰ فولاد آریا ذوب /12 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۲۰ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
میلگرد ۲۲ فولاد آریا ذوب /12 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۲۲ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
میلگرد 25 فولاد آریا ذوب /12 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
میلگرد 28 فولاد آریا ذوب /12 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
فولاد آریا ذوب /11 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۸ فولاد آریا ذوب /11 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۸ شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
میلگرد 8 فولاد آریا ذوب /11 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 8 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
میلگرد ۱۰ فولاد آریا ذوب /11 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۱۰ شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
میلگرد ۱۲ فولاد آریا ذوب /11 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۱۲ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
میلگرد 14 فولاد آریا ذوب /11 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
میلگرد ۱۶ فولاد آریا ذوب /11 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۱۶ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
میلگرد ۱۸ فولاد آریا ذوب /11 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۱۸ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
میلگرد ۲۰ فولاد آریا ذوب /11 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۲۰ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
میلگرد ۲۲ فولاد آریا ذوب /11 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۲۲ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
میلگرد 25 فولاد آریا ذوب /11 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
میلگرد 28 فولاد آریا ذوب /11 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱