قیمت روز میلگرد آذرفولادامین
میلگرد کاوه تیکمه داش /22 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 میلگرد کاوه تیکمه داش /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 142000 ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 10 میلگرد کاوه تیکمه داش /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 139800 ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 10 میلگرد کاوه تیکمه داش /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 141800 ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 12 میلگرد کاوه تیکمه داش /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 139800 ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 14 میلگرد کاوه تیکمه داش /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 16 میلگرد کاوه تیکمه داش /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 18 میلگرد کاوه تیکمه داش /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 20 میلگرد کاوه تیکمه داش /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 22 میلگرد کاوه تیکمه داش /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 25 میلگرد کاوه تیکمه داش /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 28 میلگرد کاوه تیکمه داش /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 32 میلگرد کاوه تیکمه داش /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد کاوه تیکمه داش /22 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 میلگرد کاوه تیکمه داش /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 141300 ۱۲:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 10 میلگرد کاوه تیکمه داش /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 139300 ۱۲:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 10 میلگرد کاوه تیکمه داش /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 141300 ۱۲:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 12 میلگرد کاوه تیکمه داش /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 139300 ۱۲:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 14 میلگرد کاوه تیکمه داش /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 16 میلگرد کاوه تیکمه داش /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 18 میلگرد کاوه تیکمه داش /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 20 میلگرد کاوه تیکمه داش /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۲:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 22 میلگرد کاوه تیکمه داش /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۲:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 25 میلگرد کاوه تیکمه داش /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 28 میلگرد کاوه تیکمه داش /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 32 میلگرد کاوه تیکمه داش /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
آذر فولاد امین /22 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 آذر فولاد امین /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 143000 ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 10 آذر فولاد امین /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 10 آذر فولاد امین /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143000 ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 12 آذر فولاد امین /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 14 آذر فولاد امین /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 16 آذر فولاد امین /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 18 آذر فولاد امین /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 20 آذر فولاد امین /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 22 آذر فولاد امین /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 25 آذر فولاد امین /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 28 آذر فولاد امین /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 32 آذر فولاد امین /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
آذر فولاد امین /21 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 آذر فولاد امین /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 143000 ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 10 آذر فولاد امین /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 10 آذر فولاد امین /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143000 ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 12 آذر فولاد امین /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 14 آذر فولاد امین /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 16 آذر فولاد امین /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 18 آذر فولاد امین /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 20 آذر فولاد امین /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 22 آذر فولاد امین /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 25 آذر فولاد امین /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 28 آذر فولاد امین /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 32 آذر فولاد امین /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد کاوه تیکمه داش /21 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 میلگرد کاوه تیکمه داش /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 140400 ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 10 میلگرد کاوه تیکمه داش /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 138400 ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 10 میلگرد کاوه تیکمه داش /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140400 ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 12 میلگرد کاوه تیکمه داش /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138400 ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 14 میلگرد کاوه تیکمه داش /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137100 ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 16 میلگرد کاوه تیکمه داش /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137100 ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 18 میلگرد کاوه تیکمه داش /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137100 ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 20 میلگرد کاوه تیکمه داش /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 22 میلگرد کاوه تیکمه داش /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 25 میلگرد کاوه تیکمه داش /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137100 ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 28 میلگرد کاوه تیکمه داش /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137100 ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 32 میلگرد کاوه تیکمه داش /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137100 ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد کاوه تیکمه داش /20 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 میلگرد کاوه تیکمه داش /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 140400 ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 10 میلگرد کاوه تیکمه داش /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 138400 ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 10 میلگرد کاوه تیکمه داش /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140400 ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 12 میلگرد کاوه تیکمه داش /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138400 ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 14 میلگرد کاوه تیکمه داش /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137100 ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 16 میلگرد کاوه تیکمه داش /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137100 ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 18 میلگرد کاوه تیکمه داش /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137100 ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 20 میلگرد کاوه تیکمه داش /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 22 میلگرد کاوه تیکمه داش /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 25 میلگرد کاوه تیکمه داش /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137100 ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 28 میلگرد کاوه تیکمه داش /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137100 ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 32 میلگرد کاوه تیکمه داش /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137100 ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
آذر فولاد امین /20 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 آذر فولاد امین /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 142000 ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 10 آذر فولاد امین /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 10 آذر فولاد امین /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 142000 ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 12 آذر فولاد امین /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 14 آذر فولاد امین /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 16 آذر فولاد امین /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 18 آذر فولاد امین /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 20 آذر فولاد امین /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 22 آذر فولاد امین /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 25 آذر فولاد امین /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 28 آذر فولاد امین /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 32 آذر فولاد امین /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد کاوه تیکمه داش /19 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 میلگرد کاوه تیکمه داش /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 10 میلگرد کاوه تیکمه داش /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 10 میلگرد کاوه تیکمه داش /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 12 میلگرد کاوه تیکمه داش /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 14 میلگرد کاوه تیکمه داش /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 136900 ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 16 میلگرد کاوه تیکمه داش /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 136900 ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 18 میلگرد کاوه تیکمه داش /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 136900 ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 20 میلگرد کاوه تیکمه داش /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 22 میلگرد کاوه تیکمه داش /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 25 میلگرد کاوه تیکمه داش /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 136900 ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 28 میلگرد کاوه تیکمه داش /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 136900 ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 32 میلگرد کاوه تیکمه داش /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 136900 ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
آذر فولاد امین /19 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 آذر فولاد امین /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 142000 ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 10 آذر فولاد امین /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 10 آذر فولاد امین /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 142000 ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 12 آذر فولاد امین /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 14 آذر فولاد امین /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 16 آذر فولاد امین /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 18 آذر فولاد امین /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 20 آذر فولاد امین /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 22 آذر فولاد امین /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 25 آذر فولاد امین /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 28 آذر فولاد امین /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 32 آذر فولاد امین /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 137000 ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد کاوه تیکمه داش /18 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 میلگرد کاوه تیکمه داش /18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 10 میلگرد کاوه تیکمه داش /18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 10 میلگرد کاوه تیکمه داش /18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 12 میلگرد کاوه تیکمه داش /18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 14 میلگرد کاوه تیکمه داش /18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 136900 ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 16 میلگرد کاوه تیکمه داش /18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 136900 ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 18 میلگرد کاوه تیکمه داش /18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 136900 ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 20 میلگرد کاوه تیکمه داش /18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 22 میلگرد کاوه تیکمه داش /18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 0000 ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 25 میلگرد کاوه تیکمه داش /18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 136900 ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 28 میلگرد کاوه تیکمه داش /18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 136900 ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 32 میلگرد کاوه تیکمه داش /18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 136900 ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸