قیمت روز میلکرد فولاد سیرجان حدید
فولادسیرجان حدید جنوب/22 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولادسیرجان حدید جنوب/22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 144500 ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 10 فولادسیرجان حدید جنوب/22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 143500 ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 12 فولادسیرجان حدید جنوب/22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 000000 ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 12 فولادسیرجان حدید جنوب/22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 142500 ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 14 فولادسیرجان حدید جنوب/22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 141500 ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 14 فولادسیرجان حدید جنوب/22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 141500 ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 16 فولادسیرجان حدید جنوب/22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 141500 ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 16 فولادسیرجان حدید جنوب/22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 141500 ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 18 فولادسیرجان حدید جنوب/22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 141500 ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 20 فولادسیرجان حدید جنوب/22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 141500 ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 22 فولادسیرجان حدید جنوب/22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 141500 ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 25 فولادسیرجان حدید جنوب/22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 141500 ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
فولادسیرجان حدید جنوب/21 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولادسیرجان حدید جنوب/21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 144000 ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 10 فولادسیرجان حدید جنوب/21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 143000 ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 12 فولادسیرجان حدید جنوب/21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 000000 ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 12 فولادسیرجان حدید جنوب/21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 142000 ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 14 فولادسیرجان حدید جنوب/21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 14 فولادسیرجان حدید جنوب/21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 16 فولادسیرجان حدید جنوب/21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 16 فولادسیرجان حدید جنوب/21 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 18 فولادسیرجان حدید جنوب/21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 20 فولادسیرجان حدید جنوب/21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 22 فولادسیرجان حدید جنوب/21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 25 فولادسیرجان حدید جنوب/21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
فولادسیرجان حدید جنوب/21 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولادسیرجان حدید جنوب/21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 143000 ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 10 فولادسیرجان حدید جنوب/21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 142000 ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 12 فولادسیرجان حدید جنوب/21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 000000 ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 12 فولادسیرجان حدید جنوب/21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 14 فولادسیرجان حدید جنوب/21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 14 فولادسیرجان حدید جنوب/21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 16 فولادسیرجان حدید جنوب/21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 16 فولادسیرجان حدید جنوب/21 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 18 فولادسیرجان حدید جنوب/21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 20 فولادسیرجان حدید جنوب/21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 22 فولادسیرجان حدید جنوب/21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 25 فولادسیرجان حدید جنوب/21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
فولادسیرجان حدید جنوب/20 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولادسیرجان حدید جنوب/20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 143000 ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 10 فولادسیرجان حدید جنوب/20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 142000 ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 12 فولادسیرجان حدید جنوب/20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 000000 ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 12 فولادسیرجان حدید جنوب/20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 14 فولادسیرجان حدید جنوب/20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 14 فولادسیرجان حدید جنوب/20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 16 فولادسیرجان حدید جنوب/20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 16 فولادسیرجان حدید جنوب/20 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 18 فولادسیرجان حدید جنوب/20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 20 فولادسیرجان حدید جنوب/20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 22 فولادسیرجان حدید جنوب/20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 25 فولادسیرجان حدید جنوب/20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
فولادسیرجان حدید جنوب/19 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولادسیرجان حدید جنوب/19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 143000 ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 10 فولادسیرجان حدید جنوب/19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 142000 ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 12 فولادسیرجان حدید جنوب/19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 000000 ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 12 فولادسیرجان حدید جنوب/19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 14 فولادسیرجان حدید جنوب/19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 14 فولادسیرجان حدید جنوب/19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 16 فولادسیرجان حدید جنوب/19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 16 فولادسیرجان حدید جنوب/19 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 18 فولادسیرجان حدید جنوب/19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 20 فولادسیرجان حدید جنوب/19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 22 فولادسیرجان حدید جنوب/19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 25 فولادسیرجان حدید جنوب/19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
فولادسیرجان حدید جنوب/19 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولادسیرجان حدید جنوب/19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 142500 ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 10 فولادسیرجان حدید جنوب/19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 141500 ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 12 فولادسیرجان حدید جنوب/19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 000000 ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 12 فولادسیرجان حدید جنوب/19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140500 ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 14 فولادسیرجان حدید جنوب/19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 139500 ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 14 فولادسیرجان حدید جنوب/19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 139500 ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 16 فولادسیرجان حدید جنوب/19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 139500 ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 16 فولادسیرجان حدید جنوب/19 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 139500 ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 18 فولادسیرجان حدید جنوب/19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 139500 ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 20 فولادسیرجان حدید جنوب/19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 139500 ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 22 فولادسیرجان حدید جنوب/19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 139500 ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 25 فولادسیرجان حدید جنوب/19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 139500 ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
فولادسیرجان حدید جنوب/18 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولادسیرجان حدید جنوب/18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 142500 ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 10 فولادسیرجان حدید جنوب/18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 141500 ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 12 فولادسیرجان حدید جنوب/18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 000000 ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 12 فولادسیرجان حدید جنوب/18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140500 ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 14 فولادسیرجان حدید جنوب/18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 139500 ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 14 فولادسیرجان حدید جنوب/18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 139500 ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 16 فولادسیرجان حدید جنوب/18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 139500 ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 16 فولادسیرجان حدید جنوب/18 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 139500 ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 18 فولادسیرجان حدید جنوب/18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 139500 ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 20 فولادسیرجان حدید جنوب/18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 139500 ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 22 فولادسیرجان حدید جنوب/18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 139500 ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 25 فولادسیرجان حدید جنوب/18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 139500 ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
فولادسیرجان حدید جنوب/18 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولادسیرجان حدید جنوب/18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 142000 ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 10 فولادسیرجان حدید جنوب/18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 12 فولادسیرجان حدید جنوب/18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 000000 ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 12 فولادسیرجان حدید جنوب/18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 14 فولادسیرجان حدید جنوب/18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 139000 ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 14 فولادسیرجان حدید جنوب/18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 139000 ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 16 فولادسیرجان حدید جنوب/18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 139000 ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 16 فولادسیرجان حدید جنوب/18 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 139000 ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 18 فولادسیرجان حدید جنوب/18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 139000 ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 20 فولادسیرجان حدید جنوب/18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 139000 ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 22 فولادسیرجان حدید جنوب/18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 139000 ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 25 فولادسیرجان حدید جنوب/18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 139000 ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
فولادسیرجان حدید جنوب/16 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولادسیرجان حدید جنوب/16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 10 فولادسیرجان حدید جنوب/16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 12 فولادسیرجان حدید جنوب/16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 000000 ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 12 فولادسیرجان حدید جنوب/16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 139000 ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 14 فولادسیرجان حدید جنوب/16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 14 فولادسیرجان حدید جنوب/16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 16 فولادسیرجان حدید جنوب/16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 16 فولادسیرجان حدید جنوب/16 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 18 فولادسیرجان حدید جنوب/16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 20 فولادسیرجان حدید جنوب/16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 22 فولادسیرجان حدید جنوب/16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 25 فولادسیرجان حدید جنوب/16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 138000 ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
فولادسیرجان حدید جنوب/15 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولادسیرجان حدید جنوب/15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 142000 ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 10 فولادسیرجان حدید جنوب/15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 141000 ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 12 فولادسیرجان حدید جنوب/15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 000000 ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 12 فولادسیرجان حدید جنوب/15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 140000 ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 14 فولادسیرجان حدید جنوب/15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 139000 ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 14 فولادسیرجان حدید جنوب/15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 139000 ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 16 فولادسیرجان حدید جنوب/15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 139000 ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 16 فولادسیرجان حدید جنوب/15 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 139000 ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 18 فولادسیرجان حدید جنوب/15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 139000 ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 20 فولادسیرجان حدید جنوب/15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 139000 ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 22 فولادسیرجان حدید جنوب/15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 139000 ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 25 فولادسیرجان حدید جنوب/15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 139000 ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵