قیمت روز ملیگرد فولاد آریا ذوب
فولاد راد همدان /22 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۸ فولاد راد همدان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۸ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 151150 ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۱۰ فولاد راد همدان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۰ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 148650 ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۱۲ فولاد راد همدان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 146150 ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۱۴ فولاد راد همدان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 145150 ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۱۶ فولاد راد همدان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 145150 ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۱۸ فولاد راد همدان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 145150 ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۲۰ فولاد راد همدان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 145150 ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۲۲ فولاد راد همدان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 145150 ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۲۵ فولاد راد همدان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 145650 ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۲۸ فولاد راد همدان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 145650 ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 32 فولاد راد همدان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 147150 ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
فولاد راد همدان /21 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۸ فولاد راد همدان /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۸ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 150150 ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد ۱۰ فولاد راد همدان /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۰ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 147650 ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد ۱۲ فولاد راد همدان /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 145150 ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد ۱۴ فولاد راد همدان /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 144150 ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد ۱۶ فولاد راد همدان /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 144150 ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد ۱۸ فولاد راد همدان /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 144150 ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد ۲۰ فولاد راد همدان /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 144150 ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد ۲۲ فولاد راد همدان /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 144150 ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد ۲۵ فولاد راد همدان /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 144650 ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد ۲۸ فولاد راد همدان /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 144650 ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 32 فولاد راد همدان /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 146150 ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
فولاد راد همدان /21 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۸ فولاد راد همدان /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۸ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 149450 ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد ۱۰ فولاد راد همدان /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۰ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 146950 ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد ۱۲ فولاد راد همدان /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 144450 ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد ۱۴ فولاد راد همدان /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143450 ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد ۱۶ فولاد راد همدان /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143450 ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد ۱۸ فولاد راد همدان /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143450 ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد ۲۰ فولاد راد همدان /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143450 ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد ۲۲ فولاد راد همدان /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143450 ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد ۲۵ فولاد راد همدان /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143950 ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد ۲۸ فولاد راد همدان /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143950 ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
میلگرد 32 فولاد راد همدان /21 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 145450 ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
فولاد راد همدان /20 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۸ فولاد راد همدان /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۸ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 149450 ۹:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد ۱۰ فولاد راد همدان /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۰ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 146950 ۹:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد ۱۲ فولاد راد همدان /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 144450 ۹:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد ۱۴ فولاد راد همدان /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143450 ۹:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد ۱۶ فولاد راد همدان /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143450 ۹:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد ۱۸ فولاد راد همدان /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143450 ۹:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد ۲۰ فولاد راد همدان /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143450 ۹:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد ۲۲ فولاد راد همدان /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143450 ۹:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد ۲۵ فولاد راد همدان /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143950 ۹:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد ۲۸ فولاد راد همدان /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143950 ۹:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
میلگرد 32 فولاد راد همدان /20 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 145450 ۹:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
فولاد راد همدان /19 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۸ فولاد راد همدان /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۸ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 149450 ۹:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد ۱۰ فولاد راد همدان /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۰ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 146950 ۹:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد ۱۲ فولاد راد همدان /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 144450 ۹:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد ۱۴ فولاد راد همدان /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143450 ۹:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد ۱۶ فولاد راد همدان /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143450 ۹:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد ۱۸ فولاد راد همدان /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143450 ۹:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد ۲۰ فولاد راد همدان /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143450 ۹:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد ۲۲ فولاد راد همدان /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143450 ۹:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد ۲۵ فولاد راد همدان /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143950 ۹:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد ۲۸ فولاد راد همدان /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143950 ۹:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
میلگرد 32 فولاد راد همدان /19 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 145450 ۹:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
فولاد راد همدان /18 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۸ فولاد راد همدان /18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۸ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 148950 ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد ۱۰ فولاد راد همدان /18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۰ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 146450 ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد ۱۲ فولاد راد همدان /18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143950 ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد ۱۴ فولاد راد همدان /18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 142950 ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد ۱۶ فولاد راد همدان /18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 142950 ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد ۱۸ فولاد راد همدان /18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 142950 ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد ۲۰ فولاد راد همدان /18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 142950 ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد ۲۲ فولاد راد همدان /18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 142950 ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد ۲۵ فولاد راد همدان /18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143450 ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد ۲۸ فولاد راد همدان /18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143450 ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
میلگرد 32 فولاد راد همدان /18 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 144950 ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
فولاد راد همدان /16 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۸ فولاد راد همدان /16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۸ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 148950 ۹:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد ۱۰ فولاد راد همدان /16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۰ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 146450 ۹:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد ۱۲ فولاد راد همدان /16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143950 ۹:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد ۱۴ فولاد راد همدان /16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 142950 ۹:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد ۱۶ فولاد راد همدان /16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 142950 ۹:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد ۱۸ فولاد راد همدان /16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 142950 ۹:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد ۲۰ فولاد راد همدان /16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 142950 ۹:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد ۲۲ فولاد راد همدان /16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 142950 ۹:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد ۲۵ فولاد راد همدان /16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143450 ۹:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد ۲۸ فولاد راد همدان /16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 143450 ۹:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
میلگرد 32 فولاد راد همدان /16 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 144950 ۹:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
فولاد راد همدان /15 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۸ فولاد راد همدان /15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۸ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 150950 ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد ۱۰ فولاد راد همدان /15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۰ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 148450 ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد ۱۲ فولاد راد همدان /15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 145950 ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد ۱۴ فولاد راد همدان /15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 144950 ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد ۱۶ فولاد راد همدان /15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 144950 ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد ۱۸ فولاد راد همدان /15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 144950 ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد ۲۰ فولاد راد همدان /15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 144950 ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد ۲۲ فولاد راد همدان /15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 144950 ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد ۲۵ فولاد راد همدان /15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 145450 ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد ۲۸ فولاد راد همدان /15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 145450 ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 32 فولاد راد همدان /15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 146950 ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
فولاد راد همدان /15 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۸ فولاد راد همدان /15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۸ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 150950 ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد ۱۰ فولاد راد همدان /15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۰ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 148450 ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد ۱۲ فولاد راد همدان /15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 145950 ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد ۱۴ فولاد راد همدان /15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 144950 ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد ۱۶ فولاد راد همدان /15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 144950 ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد ۱۸ فولاد راد همدان /15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 144950 ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد ۲۰ فولاد راد همدان /15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 144950 ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد ۲۲ فولاد راد همدان /15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 144950 ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد ۲۵ فولاد راد همدان /15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 145450 ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد ۲۸ فولاد راد همدان /15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 145450 ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
میلگرد 32 فولاد راد همدان /15 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 146950 ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
فولاد راد همدان /13 اردیبهشت 1400
قیمت میلگرد
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۸ فولاد راد همدان /13 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۸ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 152050 ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد ۱۰ فولاد راد همدان /13 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۰ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم 149550 ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد ۱۲ فولاد راد همدان /13 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 147050 ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد ۱۴ فولاد راد همدان /13 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 146050 ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد ۱۶ فولاد راد همدان /13 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 146050 ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد ۱۸ فولاد راد همدان /13 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 146050 ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد ۲۰ فولاد راد همدان /13 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 146050 ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد ۲۲ فولاد راد همدان /13 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 146050 ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد ۲۵ فولاد راد همدان /13 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 146550 ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد ۲۸ فولاد راد همدان /13 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 146550 ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
میلگرد 32 فولاد راد همدان /13 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم 148050 ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳