قیمت میلگرد
قیمت میلگرد
فولاد راد همدان /22 اردیبهشت 1400
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۸ فولاد راد همدان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۸ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم ۱۵۱,۱۵۰ ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۱۰ فولاد راد همدان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۰ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۸,۶۵۰ ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۱۲ فولاد راد همدان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۶,۱۵۰ ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۱۴ فولاد راد همدان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۵,۱۵۰ ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۱۶ فولاد راد همدان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۵,۱۵۰ ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۱۸ فولاد راد همدان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۵,۱۵۰ ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۲۰ فولاد راد همدان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۵,۱۵۰ ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۲۲ فولاد راد همدان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۵,۱۵۰ ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۲۵ فولاد راد همدان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۵,۶۵۰ ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۲۸ فولاد راد همدان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۵,۶۵۰ ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 32 فولاد راد همدان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۷,۱۵۰ ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
فولادسیرجان حدید جنوب/22 اردیبهشت 1400
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولادسیرجان حدید جنوب/22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۴,۵۰۰ ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 10 فولادسیرجان حدید جنوب/22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۳,۵۰۰ ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 12 فولادسیرجان حدید جنوب/22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم ۰ ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 12 فولادسیرجان حدید جنوب/22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۲,۵۰۰ ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 14 فولادسیرجان حدید جنوب/22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۱,۵۰۰ ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 14 فولادسیرجان حدید جنوب/22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۱,۵۰۰ ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 16 فولادسیرجان حدید جنوب/22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۱,۵۰۰ ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 16 فولادسیرجان حدید جنوب/22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۱,۵۰۰ ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 18 فولادسیرجان حدید جنوب/22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۱,۵۰۰ ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 20 فولادسیرجان حدید جنوب/22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۱,۵۰۰ ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 22 فولادسیرجان حدید جنوب/22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۱,۵۰۰ ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 25 فولادسیرجان حدید جنوب/22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۱,۵۰۰ ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد کاوه تیکمه داش /22 اردیبهشت 1400
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 میلگرد کاوه تیکمه داش /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۲,۰۰۰ ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 10 میلگرد کاوه تیکمه داش /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم ۱۳۹,۸۰۰ ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 10 میلگرد کاوه تیکمه داش /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۱,۸۰۰ ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 12 میلگرد کاوه تیکمه داش /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۹,۸۰۰ ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 14 میلگرد کاوه تیکمه داش /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۸,۰۰۰ ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 16 میلگرد کاوه تیکمه داش /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۸,۰۰۰ ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 18 میلگرد کاوه تیکمه داش /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۸,۰۰۰ ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 20 میلگرد کاوه تیکمه داش /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۰ ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 22 میلگرد کاوه تیکمه داش /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۰ ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 25 میلگرد کاوه تیکمه داش /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۸,۰۰۰ ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 28 میلگرد کاوه تیکمه داش /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۸,۰۰۰ ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 32 میلگرد کاوه تیکمه داش /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۸,۰۰۰ ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
فولاد آریا ذوب /22 اردیبهشت 1400
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۸ فولاد آریا ذوب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۸ شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم ۰ ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 8 فولاد آریا ذوب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 8 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۰ ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۱۰ فولاد آریا ذوب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۱۰ شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۱,۰۰۰ ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۱۲ فولاد آریا ذوب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۱۲ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۱,۰۰۰ ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 14 فولاد آریا ذوب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۸,۰۰۰ ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۱۶ فولاد آریا ذوب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۱۶ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۸,۰۰۰ ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۱۸ فولاد آریا ذوب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۱۸ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۸,۰۰۰ ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۲۰ فولاد آریا ذوب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۲۰ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۸,۰۰۰ ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۲۲ فولاد آریا ذوب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۲۲ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۸,۰۰۰ ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 25 فولاد آریا ذوب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۸,۰۰۰ ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 28 فولاد آریا ذوب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۸,۰۰۰ ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
فولاد آریا ذوب /22 اردیبهشت 1400
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۸ فولاد آریا ذوب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۸ شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم ۰ ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 8 فولاد آریا ذوب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 8 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۰ ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۱۰ فولاد آریا ذوب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۱۰ شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۱,۰۰۰ ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۱۲ فولاد آریا ذوب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۱۲ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۱,۰۰۰ ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 14 فولاد آریا ذوب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۸,۰۰۰ ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۱۶ فولاد آریا ذوب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۱۶ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۸,۰۰۰ ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۱۸ فولاد آریا ذوب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۱۸ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۸,۰۰۰ ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۲۰ فولاد آریا ذوب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۲۰ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۸,۰۰۰ ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۲۲ فولاد آریا ذوب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری ۲۲ شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۸,۰۰۰ ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 25 فولاد آریا ذوب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۸,۰۰۰ ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 28 فولاد آریا ذوب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۸,۰۰۰ ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
فولاد ظفر بناب /22 اردیبهشت 1400
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولاد ظفر بناب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۶,۰۰۰ ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 10 فولاد ظفر بناب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۴,۰۰۰ ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 12 فولاد ظفر بناب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 12 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۴,۰۰۰ ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 14 فولاد ظفر بناب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۱,۰۰۰ ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 16 فولاد ظفر بناب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۱,۰۰۰ ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 18 فولاد ظفر بناب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۱,۰۰۰ ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 20 فولاد ظفر بناب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۱,۰۰۰ ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 22 فولاد ظفر بناب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۱,۰۰۰ ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 25 فولاد ظفر بناب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۱,۰۰۰ ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 28 فولاد ظفر بناب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۱,۰۰۰ ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
آذر فولاد امین /22 اردیبهشت 1400
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 آذر فولاد امین /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۳,۰۰۰ ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 10 آذر فولاد امین /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۱,۰۰۰ ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 10 آذر فولاد امین /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۳,۰۰۰ ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 12 آذر فولاد امین /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۱,۰۰۰ ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 14 آذر فولاد امین /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۸,۰۰۰ ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 16 آذر فولاد امین /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۸,۰۰۰ ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 18 آذر فولاد امین /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۸,۰۰۰ ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 20 آذر فولاد امین /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۸,۰۰۰ ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 22 آذر فولاد امین /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۸,۰۰۰ ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 25 آذر فولاد امین /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۸,۰۰۰ ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 28 آذر فولاد امین /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۸,۰۰۰ ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 32 آذر فولاد امین /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۸,۰۰۰ ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
پرشین فولاد/22 اردیبهشت 1400
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 10 پرشین فولاد/22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۲,۰۰۰ ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 12 پرشین فولاد/22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰,۰۰۰ ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 14 پرشین فولاد/22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۸,۵۰۰ ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 16 پرشین فولاد/22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۸,۰۰۰ ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 18 پرشین فولاد/22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۸,۰۰۰ ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 20 پرشین فولاد/22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۸,۰۰۰ ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 22 پرشین فولاد/22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۸,۰۰۰ ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 25 پرشین فولاد/22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۸,۰۰۰ ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 28 پرشین فولاد/22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۸,۵۰۰ ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 32 پرشین فولاد/22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۸,۵۰۰ ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
فولاد درپاد تبریز /9 اردیبهشت 1400
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولاد درپاد تبریز /9 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم ۰ ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۹
میلگرد 10 فولاد درپاد تبریز /9 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم ۰ ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۹
میلگرد 12 فولاد درپاد تبریز /9 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۲,۰۰۰ ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۹
میلگرد 14 فولاد درپاد تبریز /9 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰,۰۰۰ ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۹
میلگرد 16 فولاد درپاد تبریز /9 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰,۰۰۰ ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۹
میلگرد 18 فولاد درپاد تبریز /9 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰,۰۰۰ ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۹
میلگرد 20 فولاد درپاد تبریز /9 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۰ ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۹
میلگرد 22 فولاد درپاد تبریز /9 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۰ ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۹
فولاد ذوب آهن اصفهان
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۱۲ فولاد ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری ۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۱۸,۸۵۰ ۱۹:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
میلگرد ۱۴ فولاد ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۱۸,۳۵۰ ۱۹:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
میلگرد ۱۶ فولاد ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۱۸,۳۵۰ ۱۹:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
میلگرد ۱۸ فولاد ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۱۸,۳۵۰ ۱۷:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
میلگرد ۲۰ فولاد ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۱۸,۳۵۰ ۱۸:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
میلگرد ۲۲ فولاد ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۱۸,۳۵۰ ۱۹:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
میلگرد ۲۵ فولاد ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۱۸,۳۵۰ ۱۹:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
میلگرد ۲۸ فولاد ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری ۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۱۸,۳۵۰ ۱۹:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
میلگرد 32 فولاد ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۹۳,۵۰۰ ۱۸:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
سیادن ابهر / 22 اردیبهشت 1400
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 سیادن ابهر / 22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۳,۰۰۰ ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 10 سیادن ابهر / 22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰,۰۰۰ ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 10 سیادن ابهر / 22 اردیبهشت 1400 شاخه 12متری 10 شاخه 12متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۱,۵۰۰ ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 12 سیادن ابهر / 22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 12 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰,۰۰۰ ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 12 سیادن ابهر / 22 اردیبهشت 1400 شاخه 12متری 12 شاخه 12متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۱,۰۰۰ ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 14 سیادن ابهر / 22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۷,۰۰۰ ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 16 سیادن ابهر / 22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۷,۰۰۰ ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 18 سیادن ابهر / 22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۷,۰۰۰ ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 20 سیادن ابهر / 22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۷,۰۰۰ ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 22 سیادن ابهر / 22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۷,۰۰۰ ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 25 سیادن ابهر / 22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۷,۰۰۰ ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
فولاد صنعت بناب (شاهین) /22 اردیبهشت 1400
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولاد صنعت بناب (شاهین) /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۲,۵۰۰ ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 10 فولاد صنعت بناب (شاهین) /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰,۵۰۰ ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 12 فولاد صنعت بناب (شاهین) /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰,۵۰۰ ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 14 فولاد صنعت بناب (شاهین) /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۹,۰۰۰ ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 16 فولاد صنعت بناب (شاهین) /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۹,۰۰۰ ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 18 فولاد صنعت بناب (شاهین) /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۹,۰۰۰ ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 20 فولاد صنعت بناب (شاهین) /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۹,۰۰۰ ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 22 فولاد صنعت بناب (شاهین) /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۹,۰۰۰ ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 25 فولاد صنعت بناب (شاهین) /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۹,۰۰۰ ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 28 فولاد صنعت بناب (شاهین) /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۹,۰۰۰ ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 32 فولاد صنعت بناب (شاهین) /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۹,۰۰۰ ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
فولاد آناهیتا گیلان /22 اردیبهشت 1400
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۸ فولاد آناهیتا گیلان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ مترین ۸ شاخه ۱۲ مترین A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۴,۰۰۰ ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 10 فولاد آناهیتا گیلان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۲,۰۰۰ ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۱۲ فولاد آناهیتا گیلان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۲ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰,۰۰۰ ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۱۴ فولاد آناهیتا گیلان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰,۰۰۰ ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۱۶ فولاد آناهیتا گیلان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰,۰۰۰ ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۱۸ فولاد آناهیتا گیلان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰,۰۰۰ ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۲۰ فولاد آناهیتا گیلان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰,۰۰۰ ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۲۲ فولاد آناهیتا گیلان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰,۰۰۰ ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۲۵ فولاد آناهیتا گیلان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰,۰۰۰ ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 28 فولاد آناهیتا گیلان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰,۰۰۰ ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 32 فولاد آناهیتا گیلان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰,۰۰۰ ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
فولاد کاوه تیکمه داش /20 اسفند 1399
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولاد کاوه تیکمه داش /20 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم ۱۲۹,۵۰۰ ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
میلگرد 8 فولاد کاوه تیکمه داش /20 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 8 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۰ ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
میلگرد 10 فولاد کاوه تیکمه داش /20 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم ۱۲۸,۵۰۰ ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
میلگرد 10 فولاد کاوه تیکمه داش /20 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۰,۵۰۰ ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
میلگرد 12 فولاد کاوه تیکمه داش /20 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 12 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۲۸,۵۰۰ ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
میلگرد 14 فولاد کاوه تیکمه داش /20 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 14 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۲۷,۰۰۰ ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
میلگرد 16 فولاد کاوه تیکمه داش /20 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 16 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۲۷,۰۰۰ ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
میلگرد 18 فولاد کاوه تیکمه داش /20 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 18 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۲۷,۰۰۰ ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
میلگرد 20 فولاد کاوه تیکمه داش /20 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 20 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۲۷,۰۰۰ ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
میلگرد 22 فولاد کاوه تیکمه داش /20 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 22 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۲۷,۰۰۰ ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
میلگرد 25 فولاد کاوه تیکمه داش /20 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 25 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۲۷,۰۰۰ ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
میلگرد 28 فولاد کاوه تیکمه داش /20 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۲۷,۰۰۰ ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
میلگرد 32 فولاد کاوه تیکمه داش /20 اسفند 1399 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۲۷,۰۰۰ ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
فولاد راد همدان /23 فروردین1400
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۸ فولاد راد همدان /23 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۸ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۳,۸۵۰ ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
میلگرد ۱۰ فولاد راد همدان /23 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۰ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۱,۸۵۰ ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
میلگرد ۱۲ فولاد راد همدان /23 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۹,۳۵۰ ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
میلگرد ۱۴ فولاد راد همدان /23 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۸,۸۵۰ ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
میلگرد ۱۶ فولاد راد همدان /23 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۷,۶۵۰ ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
میلگرد ۱۸ فولاد راد همدان /23 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۸,۸۵۰ ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
میلگرد ۲۰ فولاد راد همدان /23 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۸,۸۵۰ ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
میلگرد ۲۲ فولاد راد همدان /23 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۸,۸۵۰ ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
میلگرد ۲۵ فولاد راد همدان /23 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۹,۱۵۰ ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
میلگرد ۲۸ فولاد راد همدان /23 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری ۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۹,۱۵۰ ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
میلگرد 32 فولاد راد همدان /23 فروردین1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰,۰۵۰ ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
فولاد ظفر بناب /22 اردیبهشت 1400
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 فولاد ظفر بناب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۶,۰۰۰ ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 10 فولاد ظفر بناب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۴,۰۰۰ ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 12 فولاد ظفر بناب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 12 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۴,۰۰۰ ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 14 فولاد ظفر بناب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۱,۰۰۰ ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 16 فولاد ظفر بناب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۱,۰۰۰ ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 18 فولاد ظفر بناب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۱,۰۰۰ ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 20 فولاد ظفر بناب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۱,۰۰۰ ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 22 فولاد ظفر بناب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۱,۰۰۰ ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 25 فولاد ظفر بناب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۱,۰۰۰ ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 28 فولاد ظفر بناب /22 اردیبهشت 1400 شاخه 12 متری 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۱,۰۰۰ ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
فولاد آناهیتا گیلان /22 اردیبهشت 1400
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۸ فولاد آناهیتا گیلان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ مترین ۸ شاخه ۱۲ مترین A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۴,۰۰۰ ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 10 فولاد آناهیتا گیلان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 10 شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۲,۰۰۰ ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۱۲ فولاد آناهیتا گیلان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۲ شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰,۰۰۰ ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۱۴ فولاد آناهیتا گیلان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰,۰۰۰ ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۱۶ فولاد آناهیتا گیلان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰,۰۰۰ ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۱۸ فولاد آناهیتا گیلان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰,۰۰۰ ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۲۰ فولاد آناهیتا گیلان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰,۰۰۰ ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۲۲ فولاد آناهیتا گیلان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰,۰۰۰ ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد ۲۵ فولاد آناهیتا گیلان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰,۰۰۰ ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 28 فولاد آناهیتا گیلان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 28 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰,۰۰۰ ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
میلگرد 32 فولاد آناهیتا گیلان /22 اردیبهشت 1400 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰,۰۰۰ ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
فولاد میانه /27 دی 1399
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۱۰ فولاد میانه /27 دی 1399 شاخه ۱۲ متری ۱۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۰ ۱۲:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
میلگرد ۱۲ فولاد میانه /27 دی 1399 شاخه ۱۲ متری ۱۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۰ ۱۲:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
میلگرد ۱۴ فولاد میانه /27 دی 1399 شاخه ۱۲ متری ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۲۸,۰۰۰ ۱۲:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
میلگرد ۱۶ فولاد میانه /27 دی 1399 شاخه ۱۲ متری ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۲۸,۰۰۰ ۱۲:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
میلگرد ۱۸ فولاد میانه /27 دی 1399 شاخه ۱۲ متری ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۲۸,۰۰۰ ۱۲:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
میلگرد ۲۰ فولاد میانه /27 دی 1399 شاخه ۱۲ متری ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۲۸,۰۰۰ ۱۲:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
میلگرد ۲۲ فولاد میانه /27 دی 1399 شاخه ۱۲ متری ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۲۸,۰۰۰ ۱۲:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
میلگرد ۲۵ فولاد میانه /27 دی 1399 شاخه ۱۲ متری ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۰ ۱۲:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
میلگرد ۲۸ فولاد میانه /27 دی 1399 شاخه ۱۲ متری ۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۲۸,۰۰۰ ۱۲:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
میلگرد 32 فولاد میانه /27 دی 1399 شاخه ۱۲ متری 32 شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۲۸,۰۰۰ ۱۲:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
فولاد نیشابور
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد ۱۴ فولاد نیشابور شاخه ۱۲ متری ۱۴ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۱۸,۳۵۰ ۱۹:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
میلگرد ۱۶ فولاد نیشابور شاخه ۱۲ متری ۱۶ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۱۸,۳۵۰ ۱۹:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
میلگرد ۱۸ فولاد نیشابور شاخه ۱۲ متری ۱۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۱۸,۳۵۰ ۱۷:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
میلگرد ۲۰ فولاد نیشابور شاخه ۱۲ متری ۲۰ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۱۸,۳۵۰ ۱۸:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
میلگرد ۲۲ فولاد نیشابور شاخه ۱۲ متری ۲۲ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۱۸,۳۵۰ ۱۹:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
میلگرد ۲۵ فولاد نیشابور شاخه ۱۲ متری ۲۵ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۱۸,۳۵۰ ۱۹:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
میلگرد ۲۸ فولاد نیشابور شاخه ۱۲ متری ۲۸ شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۱۸,۳۵۰ ۱۹:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
کیان فولاد ابهر /25آبان 1399
نام سایز حالت استاندراد محل بارگیری واحد قیمت آخرین بروزرسانی
میلگرد 8 کیان فولاد ابهر /25آبان 1399 شاخه 12 متری 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم ۱۲۹,۰۰۰ ۱۳:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
میلگرد 10 کیان فولاد ابهر /25آبان 1399 شاخه 12 متری 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم ۱۱۷,۰۰۰ ۱۳:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
میلگرد 12 کیان فولاد ابهر /25آبان 1399 شاخه 12 متری 12 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم ۱۱۷,۰۰۰ ۱۳:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
میلگرد 14 کیان فولاد ابهر /25آبان 1399 شاخه 12 متری 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۱۴,۰۰۰ ۱۳:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
میلگرد 16 کیان فولاد ابهر /25آبان 1399 شاخه 12 متری 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۱۴,۰۰۰ ۱۳:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
میلگرد 18 کیان فولاد ابهر /25آبان 1399 شاخه 12 متری 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۱۴,۰۰۰ ۱۳:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
میلگرد 20 کیان فولاد ابهر /25آبان 1399 شاخه 12 متری 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۱۴,۰۰۰ ۱۳:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
میلگرد 22 کیان فولاد ابهر /25آبان 1399 شاخه 12 متری 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۱۴,۰۰۰ ۱۳:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
میلگرد 25 کیان فولاد ابهر /25آبان 1399 شاخه 12 متری 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۱۴,۰۰۰ ۱۳:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
میلگرد 28 کیان فولاد ابهر /25آبان 1399 شاخه 12 متری 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۱۴,۰۰۰ ۱۳:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۵